Search results

 1. Communication Today : vedecký časopis Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 2x ročne. Available on Internet: <https://www.communicationtoday.sk> ISSN 1338-130X.
  electronic journal

  electronic journal

 2. Pravda a lož : sloboda prejavu v kontexte moderných technológií. Recenzenti: Andrej Tušer, Zora Hudíková. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. 191 s. ISBN 978-80-89453-52-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. SZARKOVÁ, Miroslava - BELÁŇOVÁ, Benita - MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Komunikácia v malých a stredných podnikoch SR. Recenzenti: Jozef Králik, Marta Matulčíková, Igor Václav. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VSERS, 2018. [99 s.] [8,21 AH]. VEGA 1/0309/18. ISBN 978-80-7556-036-0.
  book

  book

 4. Megatrends and Media: Reality and Media Bubbles. International Scientific Conference. Megatrends and Media: Reality and Media Bubbles : Conference Proceedings from the International Scientific Conference, 24th – 25th April 2018, Smolenice, Slovakia (Congress Hall of the Slovak Academy of Science). 1st Edition. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2018. online 588 s. ISBN 978-80-8105-952-0. ISSN 2453-6474.
  electonic book

  electonic book

 5. Media Journal : vedecký magazín o médiách a spoločnosti. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Paneurópska vysoká škola. 2x ročne. ISSN 1339-5246. Available on Internet: http://www.paneurouni.com/veda/vedecke-casopisy/global-media-journal/
  journal

  journal

 6. Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie. vedecko-odborný seminár. Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie : recenzovaný zborník príspevkov zo 7. ročníka vedecko-odborného seminára, 4. decembra 2017, Nitra, Slovensko,. Recenzenti: Katarína Fichnová, Dagmar Inštitorisová, Milan Džupina ...[et al.]. 1. vydanie. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta, 2018. CD-ROM 59 s. KEGA 008UMB-4/2015, VEGA 1/0216/15. ISBN 978-80-558-1315-8.
  electonic book

  electonic book

 7. Global media journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy. 2x ročne. Available on Internet: <http://www.paneurouni.com/veda/vedecke-casopisy/global-media-journal/> ISSN 1339-5246.
  journal

  journal

 8. HOLÁ, Jana. Interní komunikace v teorii a praxi. Recenzenti: Ľudmila Nagyová, Karel Pavlica. 1. vydání. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2017. 159 s. ISBN 978-80-7560-099-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. VÁŇA, Daniel - HORKÝ, Petr. Úvod do praxe mediální komunikace. 1. vydání. Praha : Oeconomica, Nakladatelství VŠE, 2017. 85 s. Vysokoškolská skripta. ISBN 978-80-245-2190-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. BURÁK, Emil. Komunikácia v konflikte a kríze : pragmatické príklady v dôvodení – prevencia i terapia. 1. vydanie. Ružomberok : TESFO - Ján Šindléry, 2017. 209 s. ISBN 978-80-89253-86-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book