Search results

Records found: 359  
Your query: UDC = "^681.3.004.14^"
 1. HAJDUOVÁ, Zuzana. E-služby vo vybranej oblasti reklamných kampaní. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VIII. (2016) : zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie : 5.-9.9.2016, Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4275-3, s. 5-10 CD-ROM.
  article

  article

 2. SEDLÁKOVÁ, Iveta - GAJDOŠÍK, Samuel. Identifikácia možností vzniku škody a ušlého zisku pri elektronickom B2B obchodovaní na Slovensku. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2015. ISSN 1337-0839, 2015, roč. 9, č. 1, s. 40-46.
  article

  article

 3. POTISKOVÁ, Ingrid. E-shopy na Slovensku - legislatíva a jej dodržiavanie. In Aktuálne trendy v informačnej spoločnosti 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4110-7, s. 164-169 CD-ROM.
  article

  article

 4. JÓRI, Vladimír. Globalizácia a informačné technológie. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, s. 250-255 CD-ROM.
  article

  article

 5. ČERNÝ, Matej. Výhody a nevýhody e-shopu na open source. In PC revue : sprievodca digitálnym svetom. - Bratislava : Digital Visions, 2015. ISSN 1335-0226, 2015, roč. 23, č. 6, s. 83.
  article

  article

 6. HASAN, Jamal. E-commerce vplyv na environment. In Technológie okolo nás... : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3945-6, s. 17-22 CD-ROM.
  article

  article

 7. KALAŠOVÁ, Jana. Má registrácia do vyhľadávačov stále význam? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014, 2014, roč. 6, č. 1, s. 49-51.
  article

  article

 8. MATUŠOVIČ, Martin - MARKOVIČOVÁ, Marta. Elektronický obchod, elektronické podnikanie, hospodárska súťaž a sociálne inovácie. In Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza IV. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4020-9, s. 67-74 CD-ROM. VEGA 1/0784/15 (50%), VEGA 1/0709/15 (50%). 1/0709/15, VEGA, Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania novozaložených i etablovaných aktívnych malých a stredných podnikov v SR.
  article

  article

 9. HASAN, Jamal. Transakcia cez internet. In Aktuálne trendy informačnej spoločnosti : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3645-5, s. 8-12. VEGA 1/0039/11. 1/0039/11, VEGA, Geografický informačný systém ako zdroj strategickej inovácie podniku z hľadiska posilnenia jeho konkurencieschopnosti.
  article

  article

 10. KOŠŤÁL, Daniel. Behať za účtovníčkou už nebude treba. In Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. - Bratislava : MAFRA, 2013. ISSN 1335-2008, júl-august 2013, roč. 18, č. 7-8, s. 25.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.