Search results

 1. ŠURANOVÁ, Jana - PRAJOVÁ, Vanesa - JAKÁBOVÁ, Martina. Využívanie konceptu "Digitálny podnik" v priemyselných spoločnostiach. In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2014. ISSN 1336-7773, 2014, č. 1, s. 8-18.
  article

  article

 2. BUČEK, Milan et al. Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky : záverečná správa o riešení projektu : doba riešenia 9/2008 - 6/2011. Bratislava, 2011. 8 s. APVV-0230-07.
  book

  book

 3. TVRDOŇ, Jozef et al. Úloha informačných a komunikačných technológii pri podpore regionálneho rozvoja : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA 1/0871/08 : doba riešenia od 1/2008 do 12/2010. Bratislava, 2010. [10 s.]. VEGA 1/0871/08.
  book

  book

 4. ŠURANOVÁ, Jana. Universities in the context of regional dimension. In 3rd Central European Conference in Regional Science : international conference proceedings. - Košice : [Technická univerzita v Košiciach], 2009. ISBN 978-80-553-0329-1, s. 1357-1365. APVV 0230-07, Interný grant Ekonomickej univerzity 2315014.
  article

  article

 5. JUHOSOVÁ, Kristína. Priame zahraničné investície a ich vplyv na rozvoj regiónu : diplomová práca. Škol. Jana Šuranová. Bratislava, 2009. 86 s.
  book

  book

 6. MICHALIČKOVÁ, Martina. Vplyv priemyselného parku na lokálny a regionálny rozvoj : diplomová práca. Škol. Jana Šuranová. Bratislava, 2009. 77 s.
  book

  book

 7. VLASKOVÁ, Oľga. Priame zahraničné investície a ich vplyv na rozvoj regiónu : diplomová práca. Škol. Jana Šuranová. Bratislava, 2009. 88 s.
  book

  book

 8. REHÁK, Štefan et al. Záverečná správa výskumného projektu Ekonomickej univerzity 2315011 : poznatková dynamika bratislavského regiónu: sektor informačných a komunikačných technológií : doba riešenia 2008 - 2009. Bratislava, 2009.
  book

  book

 9. REHÁK, Štefan - BELVONČÍKOVÁ, Eva - ŠURANOVÁ, Jana. Regionálna konkurencieschopnosť založená na inováciách a nových poznatkoch. In Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti : zborník štúdií k analýze stavu a vývojových trendov relevantných pre vypracovanie stratégie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. ISBN 978-80-7144-162-5, s. 14-35.
  article

  article

 10. ŠURANOVÁ, Jana. Dynamika poznatkov v regionálnych ekonomikách : dizertačná práca. Škol. Jozef Tvrdoň. Bratislava, 2008. 114 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book