Search results

 1. HOLKOVÁ, Vieroslava - GALAJDA, Michal. Rast HDP a jeho štruktúra v Slovenskej ekonomike v rokoch 19932003. In Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej únie : [zborník príspevkov] : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 3.-4.11.2005. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2138-8, s. 284-292.
  article

  article

 2. HOLKOVÁ, Vieroslava - GALAJDA, Michal. Niektoré skutočnosti súvisiace s výdavkovou stranou štátneho rozpočtu SR. In Dialógy o ekonomike a riadení : odborno-informačný časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej absolventov. - Bratislava : Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2005. ISSN 1335-4582, máj 2005, roč. 7, č. 22, s. 60-66.
  article

  article

 3. KREJČIŘÍK, Pavel. Analýza stavu a vývoje státních záruk v České republice. In Národohospodářský obzor. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2005. ISSN 1213-2446, 2005, roč. 5, č. 3, s. 22-41.
  article

  article

 4. KISLINGEROVÁ, Eva. Vývoj výkonnosti podniků v nefinanční sfére v České republice. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2005. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2005 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2005. ISBN 80-225-2107-8, s. 168-171.
  article

  article

 5. JAMBOROVÁ, Mária. Komparatívna analýza vývoja spotreby vybraných druhov potravín na slovenskom trhu a v EÚ v období rokov 1993-2003. Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2005. 63 s. Štúdia, č. 90/2005. ISBN 80-8058-376-5. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 6. KAFKOVÁ, Eva - VOLOŠINOVÁ, Darina. Vývoj makroekonomických ukazovateľov v SR 1993-2003 : (dokončenie). In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2005. ISSN 1335-1044, 2005, roč. 11, č. 1, s. 13-15.
  article

  article

 7. KRÁL, Petr. PZI a jejich vliv na tempo dlouhodobého růstu v ČR. In Bankovnictví : měsíčník Hospodářských novin. - Praha : Economia, 2004. ISSN 1213-4273, 40, roč. 12, č. 2 (2004.
  article

  article

 8. KLÍMA, Jan - PALÁT, Milan. Rates of employment and unemployment in the EU and the associated countries of the EU. In Agricultural economics : an international journal = mezinárodní vědecký časopis. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2004. ISSN 0139-570X, 2004, vol. 50, no. 7, s. 285-292. Available on Internet: <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/58749.pdf>
  article

  article

 9. KORAUŠ, Antonín. Životné poistenie v Slovenskej republike : (ukazovatele k 31. 12. 2003). In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2004. ISSN 0032-2393, 2004, roč. 81, č. 10, s. 12. Available on Internet: <http://www.pojistnyobzor.cz/Archiv/Cisla/2004/Pojistny_Obzor_2004_10.pdf>
  article

  article

 10. TULEJA, Pavel. Analýza vnější ekonomické rovnováhy České republiky v letech 1993-2003. In Medzinárodné vzťahy 2004. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2004. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004.
  article

  article