Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva č. 540/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon)

článok