Počet záznamov: 1  

majetok finančný

 1. Heslomajetok finančný
  Heslo anglickyfinancial assets
  Ekokód657.4 - Kontá. Účtovné osnovy
  658 - Podnikové hospodárstvo. Technika obchodu
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 161  : Finančný majetok podniku možno členiť na dlhodobý a krátkodobý. K dlhodobému finančnému majetku patria: majetkové cenné papiere, podiely a vklady do rôznych foriem podnikania, dlhové cenné papiere a rôzne formy pôžičiek s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok, nehnuteľnosti, umelecké zbierky. Ku krátkodobému finančnému majetku patria: peniaze v hotovosti a na účtoch v bankách, dlhopisy a pôžičky s lehotou splatnosti kratšou ako jeden rok, vlastné akcie a dlhopisy držané spoločnosťou, finančné deriváty a iné finančné nástroje.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (99) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (45) - ČLÁNKY
  (33) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo