Počet záznamov: 1  

Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II.

 1. Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II. Elena Šúbertová a kolektív ; zost. Elena Šúbertová, Miroslav Tóth. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 106 s. [7,78 AH]. VEGA 1/0330/08. ISBN 978-80-225-2885-6
  Ohlasy:
  [6] MIKÓCZIOVÁ, Jana. [Recenzia na knižné publikácie Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení MSP v dôsledku integrácie I., II.] In MANEKO. Manažment a ekonomika podniku. ISSN 1337-9488, 2010, roč. 2, č.1, s. 9394. Recenzia : Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie I. / Elena Šúbertová a kolektív. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2877-1.
  [4] TEKELOVÁ, Zuzana - PIAČKOVÁ, Alexandra. Rozvoj malého a stredného podnikania v podmienkach globálnej ekonomiky. In Contemporary challenges in management II. : proceedings from international scientific conference. [Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2010], [S. 1-8]. VEGA 1/0330/08.
  [4] MARKOVIČOVÁ, Marta. Podnikateľský zámer, jeho potreba a význam v malom a strednom podniku. In Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza III. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3555-7, s. 176-187 [CD-ROM].
  [4] MARKOVIČOVÁ, Marta. Založenie podniku, administratívne a registračné kroky na začatie živnostenského podnikania a podnikania v spoločnosti s ručením obmedzeným. In Podnikanie – pedagogické aspekty jeho uplatnenia v praxi : zborník z virtuálnej MVK organizovanej pri príležitosti Týždňa vedy : 11.11.2013 Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3754-4, s. 180-187 CD-ROM.
  [4] MARKOVIČOVÁ, Marta - MATUŠOVIČ, Martin. Komparácia spoločnosti s ručením obmedzeným v Slovenskej republike a Českej republike. In Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza IV. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4020-9, s. 60-66 CD-ROM.
  [4] MARKOVIČOVÁ, Marta. Komparácia samostatnej zárobkovej činnosti (samozamestnania) a zamestnania. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav manažmentu STU v Bratislave, 2015. ISSN 1338-5127, 2015, roč. 7, č. 1, s. 80-88 online. Dostupné na internete: ftp://193.87.31.84/0204552/1_2015.pdf.