Počet záznamov: 1  

Možnosti internetu vo vyučovacom procese

  1. STRADIOTOVÁ, Eva. Možnosti internetu vo vyučovacom procese. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - Sládkovičovo : Ústav jazykov a odbornej komunikácie, Vysoká škola Višegrádu v Sládkovičove, 2009. ISSN 1337-9321, 2009, roč.1, č. 4, s. 67-77
    Ohlasy:
    [4] KURDELOVÁ, Ľubica - MEĽSITOVÁ, Jolana. Využitie informačných technológií ako prostriedok zvyšovania efektívnosti výučby na školách. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov [elektronický zdroj]. - [Sládkovičovo] : Ústav jazykov a odbornej komunikácie, Vysoká škola Visegrádu v Sládkovičove, 2011. ISSN 1337-9321, 2011, roč. 3, č. 1, s. 22-28.
    [4] ADAMCOVÁ, Silvia. Die Bedeutung der Phonetik und Orthoepie für den Deutschunterricht. In Nové perspektívy vo výskume cudzích jazykov : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2014. ISBN 978-80-969043-7-2, s. 111-121 CD-ROM.
Počet záznamov: 1