Počet záznamov: 1  

Agrárny sektor Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie

 1. GRZNÁR, Miroslav - SZABO, Ľuboslav - JANKELOVÁ, Nadežda. Agrárny sektor Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 9, s. 903-917. VEGA 1/0568/08
  Ohlasy:
  [4] CHRASTINOVÁ, Zuzana - BURIANOVÁ, Viera - TRUBAČOVÁ, Anna. Zhodnotenie ekonomickej efektívnosti poľnohospodárskej výroby podľa právnych foriem hospodárenia. In Ekonomika poľnohospodárstva. ISSN 1335-6186, 2011, roč. 11, č. 1, s. 2-13.
  [3] MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana - MIŠÚN, Juraj. Tvorba a realizácia stratégie ako súčasť celostnej manažérskej kompetentnosti. In Znalosti pro tržní praxi 2011 : nová generace pracovníků (Generace Y) : sborník z mezinárodní vědecké konference : Olomouc, 24. a 25. listopadu 2011 [elektronický zdroj]. - Olomouc : Societas Scientiarum Olomoucensis II., 2011. ISBN 978-80-87533-02-4, s. 739-749.
  [4] ŠÚBERTOVÁ, Elena. Stratégie rozvoja v poľnohospodárstve a ich konkurenčná schopnosť v Slovenskej republike. In Stratégia rozvoja agropotravinárstva a konkurenčná schopnosť agropotravinárskych podnikov I. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3423-9, s. 47-56. VEGA 1/0026/12.
  [4] MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana - MIŠÚN, Juraj. Analýza zahraničného obchodu s vybranými potravinárskymi a poľnohospodárskymi komoditami pred a po vstupe Slovenskej republiky do EÚ. In Stratégia rozvoja agropotravinárstva a konkurenčná schopnosť agropotravinárskych podnikov I. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3423-9, s. 31-38. VEGA 1/0026/12.
  [4] MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Zdokonaľovanie strategického manažmentu. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 104 s. [6,002 AH]. ISBN 978-80-225-3458-1.
  [3] MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana - MIŠÚN, Juraj. Súčasné trendy vývoja vybraných agroproduktov z chovu oviec. In Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí : sborník z mezinárodní vědecké konference realizované z prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace – projekt IGA 2 (VŠE IP300040) : Praha, 26.10.2012 [elektronický zdroj]. - Praha : VŠE, Nakladatelství Oeconomica, 2012. ISBN 978-80-245-1893-0, s. 213-219. VEGA 1/0026/12.
  [4] MATULČÍKOVÁ, Marta. Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov v podniku v období krízy. In Krízový manažment podniku : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3520-5, s. 61-72. VEGA 1/0466/11.
  [4] MATULČÍKOVÁ, Marta. Celoživotné vzdelávanie významný predpoklad pracovného uplatnenia. In Social work and economics : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Modra, 19.4.2012 [elektronický zdroj]. - Modra : Centrum pre výskum regiónov, n. o., 2012. ISSN 1338-8843, 2012, vol. 1, no 1, s. [1-6]. VEGA 1/0466/11.
  [4] MATULČÍKOVÁ, Marta. Monitorovanie nárokov zamestnávateľských subjektov na kvalifikačnú a osobnostnú pripravenosť ľudských zdrojov ako faktor lepšieho pracovného uplatnenia. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : MERKURY, 2012. ISSN 1337-9313, 2012, roč. 4, č. 3, s. 26-47.
  [4] MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana - MIŠÚN, Juraj. Súčasnosť a perspektívy rozvoja konkurencieschopnosti agrokomodít živočíšnej výroby. In Stratégia rozvoja agropotravinárstva a konkurenčná schopnosť agropotravinárskych podnikov II. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3635-6, s. 33-41. VEGA 1/0026/12.
  [1] KITA, Jaroslav - MÁZIKOVÁ, Katarína - GROSSMANOVÁ, Marta - KITA, Pavol. Trade practices of retail chains as far as the transaction cost analysis in the relationships manufacturer - retailer are concerned in the milk industry. In Agricultural economics. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2012. ISSN 0139-570X, 2012, vol. 58, no. 6, s. 264-274. Dostupné na internete: http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/66562.pdf.
  [4] MATULČÍKOVÁ, Marta - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Holistic development of human resources through lifelong education. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 0323-262X, 2013, roč. 42, č. 2, s. 140-164. VEGA 1/0466/11.
  [1] KITA, Jaroslav - MÁZIKOVÁ, Katarína - GROSSMANOVÁ, Marta - KITA, Pavol. Trade practises of retail chains as far as the transaction cost analysis in relationships manufacturer - retailer are concerned. - Registrovaný: SCOPUS. In Busines: theory and practice. - Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Press, 2012. ISSN 1822-4202, 2012, vol. 13, no. 1, s. 57-66.
  [1] ADAMIŠIN, Peter - KOTULIČ, Rastislav. Evaluation of the agrarian businesses results according to their legal form. In Agricultural economics. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2013. ISSN 0139-570X, 2013, vol. 59, no. 9, s. 396-402.
  [1] LOSOSOVÁ, Jana - ZDENĚK, Radek. Development of farms according to the LFA classification. In Agricultural economics. Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2013. ISSN 0139-570X. 2013, vol. 59, no. 12, p. 551-562. Dostupné na: http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/107575.pdf
  [1] ADAMISIN, Peter - KOTULIC, Rastislav - KRAVCAKOVA VOZAROVA, Ivana - VAVREK, Roman. Natural climatic conditions as a determinant of productivity and economic efficiency of agricultural entities. In AGRICULTURAL ECONOMICS-ZEMEDELSKA EKONOMIKA. ISSN 0139-570X, 2015, vol. 61, no. 6, pp. 265-274., Registrované v: WOS
  [1] KOTULIC, Rastislav - PAVELKOVA, Jana - VOZAROVA, Ivana Kravcakova - VAVREK, Roman. MANAGERIAL VIEW ON THE PRODUCTION ANALYSIS IN AGRICULTURE THE APPLICATION OF THE COBB-DOUGLAS PRODUCTION FUNCTION. In POLITICAL SCIENCES, LAW, FINANCE, ECONOMICS AND TOURISM, VOL IV. ISSN 2367-5659, 2014, vol., no., pp. 459-466.
  [1] ADAMISIN, Peter - KOTULIC, Rastislav - KRAVCAKOVA VOZAROVA, Ivana. Legal form of agricultural entities as a factor in ensuring the sustainability of the economic performance of agriculture. In AGRICULTURAL ECONOMICS-ZEMEDELSKA EKONOMIKA. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 2, pp. 80-92., Registrované v: WOS
  [1] KOTULIČ, Rastislav - ADAMIŠIN, Peter - KRAVČÁKOVÁ VOZÁROVÁ, Ivana - VAVREK, Roman. The impact of management skills of agricultural entities in relation to economic efficiency and Natural-Climatic conditions in Slovakia. In Journal of Environmental Management and Tourism, 2017-03-01, 8, 1, pp. 92-99., Registrované v: SCOPUS
  [4] CHRASTINOVÁ, Zuzana. Ekonomická efektívnosť poľnohospodárskej výroby v rozdielnych prírodných podmienkach Slovenska. In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2012. ISSN 1338-6336, 2012, roč. 12, č. 1, s. 15-33.
  [4] KOTULIČ, Rastislav - ADAMIŠIN, Peter - KRAVČÁKOVÁ VOZÁROVÁ, Ivana. Analýza výsledku hospodárenia poľnohospodárskych subjektov podľa právnej normy. In: KOTULIČ, R., zost. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CORRESPONDENCE CONFERENCE EAEP 2015. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2015, s. 142-147. ISBN 978-80-555-1381-2.
  [1] KOTULIČ, Rastislav - PAVELKOVÁ, Jana. The application of the Cobb-Douglas production function in analyzing the effectiveness of productive resources in agricultural enterprises of primary production. In Journal of Central European Agriculture, 2014-01-01, 15, 3, pp. 284-301. ISSN: 1332-9049., Registrované v: SCOPUS
  [1] KOTULIC, Rastislav - ADAMISIN, Peter - VOZAROVA, Ivana Kravcakova - VAVREK, Roman. TARGETED REGIONALIZATION OF SLOVAKIA TO ENSURE ECONOMIC EFFICIENCY AND SUSTAINABILITY OF AGRICULTURE. In 20TH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON REGIONAL SCIENCES, 2017, vol., no., pp. 185-192. ISBN 978-80-210-8586-2; 978-80-210-8587-9., Registrované v: WOS
Počet záznamov: 1