Počet záznamov: 1  

Plánovací proces v MSP v období finančnej krízy

 1. TÓTHOVÁ, Alena - TÓTH, Miroslav. Plánovací proces v MSP v období finančnej krízy. In Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2885-6, s. 85 - 96. VEGA 1/0330/08
  Ohlasy:
  [2] GRANČIČOVÁ, Katarína. Marketingový mix v podmienkach malých podnikov. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. S. 93-96. ISBN 978-80-225-2978-5. CD-ROM.
  [2] KUFELOVÁ, Iveta. Cenové systémy a cenotvorba vzhľadom na geografický rozsah trhu. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. S. 207-211. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2978-5.
  [2] ŠÚBERTOVÁ, Elena. Spolupráca pri implementácii poznatkov - významný faktor konkurencieschopnosti podnikov a kvality vysokých škôl. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM. 2010, s. 463-468. VEGA 1/0330/08.
  [4] GAJDOVÁ, Denisa. Družstvá ako nástroj sociálnej ekonómie. In Ekonomika, financie a manažment podniku IV. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 4.11.2010 : zborník vedeckých príspevkov. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU. 2010, s. 1-6.
  [4] DUBCOVÁ, Gabriela. Využitie projektového kontrolingu pre účely cenového rozhodovania. In Ceny ako nástroj strategického rozhodovania v súčasných trhových podmienkach : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3319-5, s. 128-143. VEGA 1/0410/10.
  [3] ŠÚBERTOVÁ, Elena. Dynamics of entrepreneurial subjects development in Slovakia between years 2010 and 2014. In Perspectives of business and entrepreneurship development. International conference. Perspectives of business and entrepreneurship development : proceedings of selected papers : May 28-29, 2015 Brno, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Brno : Brno University of technology, Faculta of business and management, 2015. ISBN 978-80-214-5227-5, s. 320-327 online. VEGA 1/0709/15. Dostupné na : http://www.konference.fbm.vutbr.cz/ic/.
  [2] DUBCOVÁ, Gabriela - BUDINSKÝ, Michal. Vybrané problémy projektového controllingu. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 14-30.
  [2] ŠÚBERTOVÁ, Elena - PETRIKOVIČ, Igor. Vybrané prvky kooperačného marketingu a ich aplikácia vo výrobných družstvách v Slovenskej republike. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 224-233.