Počet záznamov: 1  

Komunikácia ako nástroj vnútornej kontroly procesu riadenia rizika v podniku

 1. GERTLER, Ľubomíra. Komunikácia ako nástroj vnútornej kontroly procesu riadenia rizika v podniku. In Vnútropodnikové komunikačné toky a nástroje v systéme riadenia podniku : zborník príspevkov z medzinárodého vedeckého kolokvia pri príležitosti ukončenia výskumnej úlohy VEGA č. 1/8189/1. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. ISBN 20-225-1827-1, s. 5-6
  Ohlasy:
  [4] JURIKOVÁ, Benita. Výhody exploračných metód pre diagnostiku komunikačných zručností manažérov. In Marketing a médiá, regionálny marketing : zborník z medzinárodného odborného seminára. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2004. ISBN 80-89034-82-9. S. 34-36.
  [4] KITA, Pavol. Služby distribučných kanálov s nábytkom z hľadiska slovenských spotrebiteľov. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. ISSN 1335-7069. 2006, roč. 7, č. 1, s. 32-42.
  [4] KITA, Jaroslav et al. Transformačné zmeny interpodnikových vzťahov a spôsoby limitácie rizík v oblasti nákupu na trhu výrobnej sféry. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. ISBN 80-225-1943-X. 112 s.
  [4] KITA, Pavol. Distribučný kanál. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 98 s. ISBN 80-225-2130-2.
  [4] JURIKOVÁ, Benita. Obchodné podnikanie a e-komunikácia. In Obchodné podnikanie a marketing v novom európskom hospodárskom priestore : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 35. výročia vzniku Obchodnej fakulty konanej pod záštitou podpredsedu vlády SR Ivana Mikloša. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM. 2004. ISBN 80-225-1904-9, s. 212-215.
Počet záznamov: 1