Počet záznamov: 1  

Analysis of entrepreneurial environment in the Slovak Republic - results of a research conducted on a selected group of small and medium - sized enterprises

  1. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Analysis of entrepreneurial environment in the Slovak Republic - results of a research conducted on a selected group of small and medium - sized enterprises. In Scientific papers of the University of Pardubice : Series D. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2009. ISSN 1804-8048, 2009, č. 15, s. 207-2015. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0123474/scipap-c-15.pdf>Ohlasy:
    [4] MIKÓCZIOVÁ, Jana. Determinanty kapitálovej štruktúry podnikateľských subjektov. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. ISSN 1336-1732, 2010, roč. 3, č. 1, s. 80-87.
    [4] TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena. Balanced scorecard - nástroj pre strategický controlling. In Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie I. : [zborník vedeckých prác]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM. 2010. ISBN 978-80-225-2976-1, s. 69-80.
    [4] TÓTHOVÁ, Alena. Plánovanie - nástroj efektívneho fungovania podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku IV. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 4.11.2010 : zborník vedeckých príspevkov. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU. 2010, s. 1-9.