Počet záznamov: 1  

Finančno-ekonomická analýza podniku

 1. ZALAI, Karol - DÁVID, Arnold - ŠNIRCOVÁ, Jana - MORAVČÍKOVÁ, Elena - HURTOŠOVÁ, Jana. Finančno-ekonomická analýza podniku. 7. preprac. a rozšír. vyd. Bratislava : Sprint dva, 2010. 427 s. [26,94 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-15-2
  Ohlasy:
  [4] MARKOVIČ, Peter. Úverové derivátové produkty - vymedzenie podstaty a analýza podmienok ich využívania. In Riadenie a prezentácia finančných procesov podnikov a holdingových zoskupení v trhovej konkurencii krajín EÚ I. : [zborník vedeckých prác]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM. 2010. ISBN 978-80-225-2974-7, s. 46-54.
  [4] KRÁĽOVIČ, Jozef. Finančné plánovanie podniku. Bratislava : Sprint dva, 2010. 212 s. [10 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-20-6.
  [4] FETISOVOVÁ, Elena - NAGY, Ladislav. Prognózovanie finančnej situácie pomocou Virágov a Hajduho modelu. In Zborník vedeckých statí VEGA č. 1/0165/08, VEGA č. 1/0425/08 a VEGA č. 1/0276/08 : 1. VEGA č. 1/0165/08: Interakcie rozpočtovo-kapitálových a finančných rozhodnutí a ich vplyv na rast trhovej hodnoty podniku. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM. 2010. ISBN 978-80-225-3142-9, s. 12-16. VEGA 1/0165/08.
  [4] ŠOFRANKOVÁ, Beáta. Analytický pohľad na výsledok hospodárenia a jeho využitie vo finančno-ekonomickej analýze. In Management challenges in the 21st century : transport and logistics: opportunity for Slovakia in the era of knowledge economy : conference proceedings : Bratislava, april 19, 2011 [elektronický zdroj]. Trenčín : School of Management / Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2011. ISBN 978-80-89306-10-7. S. 103-108.
  [4] MISTRÍKOVÁ, Petronela. Analýza peňažných tokov v poľnohospodárskom podniku. In Contemporary challenges in management II. : proceedings from international scientific conference [elektronický zdroj]. [Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010]. ISBN 978-80-557-0145-5.
  [4] PACEK, Martin. Možnosti krízového riešenia v podniku a výber optimálnych stabilizačných opatrení. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011 : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : 29. 9. 2011 FPM EU v Bratislave [elektronický zdroj]. - [Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2011]. ISBN 978-80-225-3253-2, s. [1-5].
  [4] FETISOVOVÁ, Elena - NAGY, Ladislav. Virágov a Kristófov model predikcie založený na ukazovateľoch odvetvia. In Výsledky riešenia končiacich grantových úloh VEGA 1/0261/10, 1/0872/09, 1/0384/10, 1/0415/10 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3330-0, s. 40-46. VEGA 1/0261/10.
  [3] ŠOFRANKOVÁ, Beáta. Finančná analýza ex ante v hotelovom zariadení. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Hradec Králové, 12.-16.12.2011 [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2011. ISBN 978-80-904877-7-2, s. 39-48.
  [1] GRELL, Michal - HYRÁNEK, Eduard. Maticové modely na meranie výkonnosti produkčných systémov. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2012. ISSN 1212-3609, 2012, roč. 15, č. 1, s. 73-87. VEGA 1/165/08.
  [4] FETISOVOVÁ, Elena - HUCOVÁ, Elena - NAGY, Ladislav - VLACHYNSKÝ, Karol. Aktuálne problémy financií malých a stredných podnikov. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 258 s. [16,892 AH]. ISBN 978-80-225-3366-9.
  [2] DEÁKOVÁ, Stanislava. Metódy a nástroje diagnostiky podnikov. In Aktuálne problémy podnikovej sféry : zborník vedeckých prác [z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 17. 5. 2012]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3427-7, s. 44-49. VEGA 1/1174/12.
  [4] NEUMANNOVÁ, Anna - RAJČÁNI, Branislav - DEÁKOVÁ, Stanislava - ŽIDÓ, Marián. Podniková diagnostika. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2012. 201 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-464-5.
  [4] KUBRANOVÁ, Magdaléna. Cash manažment podniku. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 107 s. [7,597 AH]. ISBN 978-80-225-3420-8.
  [4] JENČOVÁ, Sylvia - MAŤOVČÍKOVÁ, Daniela. Model zisku ako kategória finančného rozhodovania v oblasti finančného manažmentu. In Manažment podnikania a vecí verejných : zborník vedeckých prác : II. ročník, č. 2, 2012. Bratislava : ALDO, 2012. 372 s. ISBN 978-80-970759-2-7. S. 150-154.
  [4] GUNDOVÁ, Petra. Využitie metód finančnej analýzy ex-ante na predikovanie finančnej situácie podnikov. In Scientia Iuventa 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie : Banská Bystrica, 8. jún 2012 [CD-ROM]. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2012. ISBN 978-80-557-0362-6.
  [4] DEÁKOVÁ, Stanislava - KISSOVÁ, Jana. Využitie metód multikriteriálneho hodnotenia v podnikovej diagnostike. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1336-3301, 2012, roč. 9, č. 2, s. 18-32. VEGA 1/1174/12.
  [4] HYRÁNEK, Eduard - JÁNOŠOVÁ, Veronika - VAVROVÁ, Katarína. Dlhové financovanie. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 185 s. [10,276 AH]. ISBN 978-80-225-3365-2.
  [4] DOBAI KORCSMÁROS, Enikő. Bevezetés a vállalati pénzügyekbe. Komárno : Gazdaságtudományi Kar Selye János Egyetem, 2012. [110 s. 3,95 AH]. ISBN 978-80-8122-034-0.
  [4] TARIŠKOVÁ, Natália. Balanced scorecard v riadení ľudských zdrojov. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012 [4,015 AH]. 73 s. ISBN 978-80-225-3477-2.
  [4] VLKOLINSKÝ, Peter. Prehľad vývoja ratingových modelov vo vybraných krajinách. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2012. ISSN 1335-5813, Jeseň 2012, roč. 12, č. 3, s. 7-9. Dostupné na internete: .
  [4] TARIŠKOVÁ, Natália. Riadenie ľudského kapitálu: nové trendy rozvoja manažéra generácie Z. In Ekonomika, financie a manažment podniku VI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2012. ISBN 978-80-225-3500-7, s. [1-11].
  [4] JAUSCHOVÁ, Zuzana. Finančné rozhodovanie o alokácii kapitálu do dlhodobého majetku podniku a finančné výkazníctvo. In Ekonomika, financie a manažment podniku VI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2012. ISBN 978-80-225-3500-7, s. [1-16].
  [4] FETISOVOVÁ, Elena - NAGY, Ladislav. Vývoj vybraných finančných ukazovateľov v stavebných podnikoch SR. In Zborník vedeckých statí : výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0754/11 Nové trendy v medzinárodnom zdanení a ich vplyv na zdanenie podnikateľskej sféry, priebežné výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0187/11 Identifikácia a experimentálne skúmanie determinantov finančného rozhodovania o dlhodobých investíciách v podmienkach ekonomických kríz, priebežné výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/1071/12 Nové trendy v oblasti rozpočtovo-kapitálových a finančných rozhodnutí a ich vplyv na hodnotu podniku. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3540-3, s. 67-71. VEGA 1/1071/12.
  [4] HYRÁNEK, Eduard. Aplikácia Altmanovho Z-skóre v benchmarkingu. In Zborník vedeckých statí : výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0754/11 Nové trendy v medzinárodnom zdanení a ich vplyv na zdanenie podnikateľskej sféry, priebežné výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0187/11 Identifikácia a experimentálne skúmanie determinantov finančného rozhodovania o dlhodobých investíciách v podmienkach ekonomických kríz, priebežné výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/1071/12 Nové trendy v oblasti rozpočtovo-kapitálových a finančných rozhodnutí a ich vplyv na hodnotu podniku. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3540-3, s. 61-66. VEGA 1/1071/12.
  [4] TÓTHOVÁ, Alena. Súčasné možnosti objektívneho hodnotenia finančnej situácie podnikov. In Zborník vedeckých statí : výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0754/11 Nové trendy v medzinárodnom zdanení a ich vplyv na zdanenie podnikateľskej sféry, priebežné výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0187/11 Identifikácia a experimentálne skúmanie determinantov finančného rozhodovania o dlhodobých investíciách v podmienkach ekonomických kríz, priebežné výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/1071/12 Nové trendy v oblasti rozpočtovo-kapitálových a finančných rozhodnutí a ich vplyv na hodnotu podniku. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3540-3, s. 57-60. VEGA 1/0187/11, VEGA 1/1071/12.
  [3] ŠOFRANKOVÁ, Beáta. Analýza predikčních modelů v hotelových podnicích. In MMK 2012 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník III. : 10. - 14. prosince 2012 Hradec Králové, Česká republika [elektronický zdroj]. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2012. ISBN 978-80-905243-3-0. S. 81-90.
  [4] HUTERA, Milan. Analýza životného cyklu vybraného podniku metódami podnikovej diagnostiky. In EDAMBA 2012 : proceedings of the [15th] international scientific conference for doctoral students and young researchers : 22nd november 2012, Bratislava, Slovak republic [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3549-6, s. 375-386. VEGA 353.
  [3] KMEŤKO, Miroslav - ŠKRINIAR, Pavel. Credibility of fundamental data published on websites. In Acta Moraviae : scientific journal for economics, management and informatics. - Kunovice : European polytechnic institute, Ltd. in Kunovice, 2012. ISSN 1803-7607, 2012, roč. 4, č. 8, s. 29-31. VEGA 1/0014/12.
  [4] ĎURANA, Lukáš. Vybrané aspekty optimalizácie kapitálovej štruktúry. In Ekonomika, financie a manažment podniku VI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2012. ISBN 978-80-225-3500-7, s. [1-9].
  [4] ŠRENKEL, Ľudovít - SMORADA, Marián. Proposal of relative EVA indicator. In Manažment v teórii a praxi : zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 6. 12. 2012, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. ISBN 978-80-223-3351-1, s. 374-387. VEGA 1/0187/11.
  [4] FOLTÍNOVÁ, Alžbeta. Prosperita, efektívnosť a konkurencieschopnosť poľnohospodárskeho podniku. In Stratégia rozvoja agropotravinárstva a konkurenčná schopnosť agropotravinárskych podnikov II. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3635-6, s. 26-32.
  [4] HUTERA, Milan. Hodnotenie výkonnosti vybraného podniku diagnostickými metódami. In Stratégia rozvoja agropotravinárstva a konkurenčná schopnosť agropotravinárskych podnikov II. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3635-6, s. 105-110. VEGA 1/1174/12 - 100 percent.
  [4] TÓTHOVÁ, Alena - PONECOVÁ, Gabriela. Vybrané ukazovatele poľnohospodárskej prvovýroby. In Manažment podnikania a vecí verejných : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : ALDO, 2013. ISBN 978-80-970759-3-4, s. 208-213.
  [4] ORESKÝ, Milan. Finančná analýza obchodnej firmy : (metódy, ukazovatele, využitie v praxi). Recenzenti Júlia Lipianska, Dávid Lupták. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 196 s. [10,17 AH]. ISBN 978-80-225-3678-3.
  [2] VOJTKOVÁ, Mária. Regional disparities in the efficiency of industrial activities. In Regional disparities in Central and Eastern Europe : theoretical models and empirical analyses. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-7144-180-9, s. 289-304. APVV-0649-07.
  [4] DEÁKOVÁ, Stanislava. Diagnostické metódy a postupy podniku. Recenzenti Anna Neumannová, Dagmar Pinková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 151 s. [9,25 AH]. ISBN 978-80-225-3719-3.
  [4] HYRÁNEK, Eduard - GRELL, Michal - NAGY, Ladislav. Databáza absolútnych a pomerových ukazovateľov na tvorbu finančných rozhodnutí. In Nové trendy v oblasti rozpočtovo-kapitálových a finančných rozhodnutí a ich vplyv na hodnotu podniku : zborník vedeckých statí : priebežné výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/1071/12. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3784-1, s. 9-14. VEGA 1/1071/12.
  [4] NEUMANNOVÁ, Anna - DEÁKOVÁ, Stanislava - MAJDÚCHOVÁ, Helena - RYBÁROVÁ, Daniela. Podnik a podnikanie : príklady a prípadové štúdie : pracovný zošit. Recenzenti Štefan Majtán, Dagmar Pinková. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2013. 227 s. [12,20 AH]. Ekonómia, 473. ISBN 978-80-8078-621-2.
  [4] MARKOVIČ, Peter - TÓTHOVÁ, Alena - KUBRANOVÁ, Magdaléna. Finančný manažment na prahu 21. storočia. Recenzenti Elena Fetisovová, Zuzana Juhászová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 267 s. [18,47 AH]. ISBN 978-80-225-3721-6.
  [4] BONDAREVA, Irina. Finančná analýza v kontexte udržateľného rozvoja podnikateľského subjektu. 1. vyd. Bratislava : Statis, 2013. 126 s. ISBN 978-80-85659-75-7.
  [4] VLKOLINSKÝ, Peter. Prehľad vývoja ratingových modelov vo vybraných krajinách. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2013. ISSN 1335-5813, Jar 2013, roč. 13, č. 1, s. 17-27. Dostupné na internete: .
  [4] VLKOLINSKÝ, Peter. Prehľad vývoja ratingových modelov vo vybraných krajinách. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2013. ISSN 1335-5813, Jeseň 2013, roč. 13, č. 3, s. 26-35. Dostupné na internete: .
  [4] VLKOLINSKÝ, Peter. Prehľad vývoja ratingových modelov vo vybraných krajinách. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2013. ISSN 1335-5813, Leto 2013, roč. 13, č. 2, s. 16-20. Dostupné na internete: .
  [3] NAGY, Ladislav. A nettó forgótőke tényezővizsgálati módszerei. In Környezettudatos gazdálkodás és menedzsment : gazdálkodás és menedzsment tudományos konferencia, 2013. szeptember 5. Kecskemét. - Kecskemét : Kecskeméti Főiskola, 2013. ISBN 978-615-5192-21-0, o. 985-989. VEGA 1/0004/13.
  [4] KUBICA, Milan. Diagnostika ako vstupný zdroj pre stanovenie hodnoty podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2013 : zborník vedeckých statí pri príležitosti 60. výročia založenia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3651-6, s. [1-13] CD-ROM.
  [4] JAUSCHOVÁ, Zuzana. Bonitné a bankrotné modely hodnotenia výkonnosti podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2013 : zborník vedeckých statí pri príležitosti 60. výročia založenia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3651-6, s. [1-10] CD-ROM.
  [4] NEUMANNOVÁ, Anna - BREZÁNIOVÁ, Mária. Stanovenie diagnózy strategického podniku pre účely jeho hodnotenia. In Podnikanie – pedagogické aspekty jeho uplatnenia v praxi : zborník z virtuálnej MVK organizovanej pri príležitosti Týždňa vedy : 11.11.2013 Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3754-4, s. 196-206 CD-ROM. VEGA 1/1174/12.
  [4] BELÁS, Jaroslav - IVANOVÁ, Eva - SOBEKOVÁ MÁJKOVÁ, Monika - STRENITZEROVÁ, Mariana. Ekonomika a management podniku. Žilina : GEORG, 2014. ISBN 978-80-8154-088-2.
  [4] GURČÍK, Ľubomír - HERCEG, Matúš. Vývoj platobnej schopnosti poľnohospodárskych podnikov SR. In Improving performance of agriculture and the economy : challenges for management and policy. International scientific conference. International scientific days 2014 : improving performance of agriculture and the economy : challenges for management and policy : proceedings of reviewed articles of [13th] international scientific conference : may 21 -23, 2014, High Tatras, Slovak Republic [elektronický zdroj]. - Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2014. ISBN 978-80-552-1187-9, s. 42-48 CD-ROM.
  [4] NEUMANNOVÁ, Anna - HUTERA, Milan. Uplatnenie diagnostických metód v malých a stredných podnikoch. Recenzentky: Kajetána Hontyová, Helena Majdúchová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 167 s. [10,79 AH]. ISBN 978-80-225-4000-1.
  [4] FETISOVOVÁ, Elena - NAGY, Ladislav - VLACHYNSKÝ, Karol. Aktuálne trendy vo financiách malých a stredných podnikov. Recenzenti: Oľga Miková, Ján Neubauer. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 261 s. [17,40 AH]. VEGA 1/0004/13. ISBN 978-80-225-3990-6.
  [3] ŠOFRANKOVÁ, Beáta. Analýza predikčných modelov v podmienkach ubytovacích zariadení na Slovensku. In Trendy v podnikání 2014 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : Plzeň, 13. - 14. listopadu 2014 [elektronický zdroj]. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. ISBN 978-80-261-0444-5.
  [4] TARIŠKOVÁ, Natália. Argentiho A-skóre model v riadení ľudského kapitálu. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1336-3301, 2014, roč. 11, č. 3, s. 55-73.
  [4] GAJDOVÁ, Denisa. Vybrané problémy klastrov a klastrových iniciatív. Recenzenti: Helena Majdúchová, Daniel Ács. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 123 s. [7,84 AH]. ISBN 978-80-225-4039-1.
  [1] KUBENKA, Michal. PREDICTIVE ABILITY OF THE INDEX OF CREDITWORTHINESS. In FINANCE AND PERFORMANCE OF FIRMS IN SCIENCE, EDUCATION, AND PRACTICE, 2015, pp. 795-804., Registrované v: WOS
  [4] TARIŠKOVÁ, Natália. Perspektívy kvalitatívnych ukazovateľov v modeloch merania výkonnosti podniku. In Flexibilita pracovnej sily ako záruka istoty pre pracovníka a organizáciu v kontexte Lisabonskej stratégie 2020 a stratégie Európa 2020 : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4111-4, s. 34-42.
  [4] BLŠTÁKOVÁ, Jana - GÁLIK, Rudolf - JONIAKOVÁ, Zuzana - TARIŠKOVÁ, Natália. Zmeny v riadení ľudských zdrojov, riadenie ľudských zdrojov v zmenách. Recenzenti: Štefan Slávik, Jana Palenčárová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 234 s. [16,74 AH]. VEGA 1/0980/12, VEGA 1/0842/13. ISBN 978-80-225-4065-0.
  [4] NEUMANNOVÁ, Anna. Využitie metód multikriteriálnej analýzy pri diagnostike ľudských zdrojov. In Ekonomika, financie a manažment podniku IX. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4145-9, [S. 1-10] CD-ROM. VEGA 1/0844/15.
  [4] HYRÁNEK, Eduard - NAGY, Ladislav. Finančné plánovanie. Recenzenti: Elena Fetisovová, Jozef Hesek. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 201 s. [11,33 AH]. ISBN 978-80-225-4171-8.
  [4] NEUMANNOVÁ, Anna - BREZÁNIOVÁ, Mária. Využitie diagnostických metód pre účely ohodnotenia podniku. In Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ. - Bratislava ; Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania : Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, 2013. ISSN 1337-4990, 2013, roč. 7, č. 2, s. 17-36.
  [4] NEUMANNOVÁ, Anna - DEÁKOVÁ, Stanislava - MAJDÚCHOVÁ, Helena - RYBÁROVÁ, Daniela. Podnik a podnikanie : príklady a prípadové štúdie : pracovný zošit. Prvé vydanie recenzovali: Štefan Majtán, Dagmar Pinková. 2. uprav. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 231 s. [12,2 AH]. Ekonómia, 508. ISBN 978-80-8168-093-9.
  [4] DEÁKOVÁ, Stanislava - GAJDOVÁ, Denisa - KRIŽAN, Martin. Diagnostika podnikateľského prostredia so zameraním sa na nové vývojové trendy ako nástroje konkurenčnej výhody [elektronický zdroj]. Recenzenti: Helena Majdúchová, Lilia Dvořáková. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. CD-ROM [220 s., 10,51 AH]. KEGA 030EU-4/2015. ISBN 978-80-7552-472-0.
  [2] BIELIKOVA, Alzbeta - PALIDEROVA, Martina. RECEIVABLES MANAGEMENT IN THE GLOBAL ECONOMY. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES, 16TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDINGS, PTS I-V, 2016, pp. 183-190. ISBN 978-80-8154-191-9., Registrované v: WOS
  [4] LUKÁČ, Jozef. Meranie výkonnosti podniku so zameraním na vertikálnu a horizontálnu analýzu. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2016. ISSN 1335-9746, 2016, roč. 15, č. 2, s. 131-140.
  [1] HORVATHOVA, Jarmila - MOKRISOVA, Martina - SUHANYIOVA, Alzbeta - SUHANYI, Ladislav. THE USE OF MATRIX MODEL IN MEASURING AND ASSESSING BUSINESS PERFORMANCE. In SGEM 2016, BK 2: POLITICAL SCIENCES, LAW, FINANCE, ECONOMICS AND TOURISM CONFERENCE PROCEEDINGS, VOL III. ISSN 2367-5659, 2016, pp. 647-654., Registrované v: WOS
  [2] GONDZAROVA, Barbora. REASONS OF CRISIS IN A COMPANY AND POSSIBILITY OF THEIR PREVENTION IN GLOBAL ENVIRONMENT. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES, PTS I AND II, 2015, vol., no., pp. 144-149., Registrované v: WOS
  [1] KUBENKA, Michal. The Success of Business Failure Prediction Using Financial Creditworthy Models. In EUROPEAN FINANCIAL SYSTEM 2016: PROCEEDINGS OF THE 13TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, 2016, vol., no., pp. 413-419., Registrované v: WOS
  [1] SOFRANKOVA, Beata - MATKOVA, Svetlana. ANALYTICAL VIEW OF USING PREDICTION MODELS IN CONDITIONS OF ACCOMMODATION FACILITIES IN SLOVAKIA. In SGEM 2016, BK 2: POLITICAL SCIENCES, LAW, FINANCE, ECONOMICS AND TOURISM CONFERENCE PROCEEDINGS, VOL V. ISSN 2367-5659, 2016, vol., no., pp. 51-58., Registrované v: WOS
  [2] TOBISOVA, Alica - SENOVA, Andrea - VAJDOVA, Iveta. Simulation of an Operational Accident at an Airport and Its Impact on the Financial and Economic Situation of the Airport Company. In CENTRAL EUROPEAN CONFERENCE IN FINANCE AND ECONOMICS (CEFE2015), 2015, vol., no., pp. 706-711. ISBN 978-80-553-2467-8., Registrované v: WOS
  [1] IVANICKOVA, Mariana - MIHALCOVA, Bohuslava - GALLO, Peter. Assessment of companies’ financial health: Comparison of the selected prediction models. In Actual Problems of Economics. 2016-01-01, 180, 6, pp. 383-391. ISSN 1993-6788., Registrované v: WOS
  [1] FILARSKÁ, Jana. Prosperity primary agricultural production of certain companies involved in organic farming in Slovakia. In Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration. 2017-01-01, 24, 39, pp. 16-27. ISSN 121-1555X., Registrované v: SCOPUS
  [1] IVANOVA, Eva - MASAROVA, Jana. Performance evaluation of the Visegrad Group countries. In ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA. 2018, vol. 31, no. 1, pp. 270-289. ISSN 1331-677X., Registrované v: WOS, SCOPUS

Počet záznamov: 1