Počet záznamov: 1  

Úloha ratingového ohodnotenia sa zmenila

 1. ŠKRINIAR, Pavel. Úloha ratingového ohodnotenia sa zmenila. In Globalizácia finančných trhov a ich vplyv na medzinárodný finančný manažment : vedecká konferencia, Bratislava 6.11.2009. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2930-3, s. 107-109. VEGA 1/0372/08
  Ohlasy:
  [4] KMEŤKO, Miroslav. Kurzové riziká spoločností. In Aktuálne problémy podnikovej sféry : zborník vedeckých prác [z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 17. 5. 2012]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3427-7, s. 225-228.
  [4] HRVOĽOVÁ, Božena - BADURA, Peter. Analýza finančných trhov : praktikum. Recenzovali: Anna Polednáková, Jana Marková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 195 s. [8,36 AH]. VEGA 1/0042/13. ISBN 978-80-225-3917-3.
  [4] HRVOĽOVÁ, Božena. Emisia podnikových obligácií. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2015. ISSN 1335-5813, 2015, roč. 15, č. 1, s. 5-13. VEGA 1/0662/15.
  [4] HRVOĽOVÁ, Božena. Obligácie s warrantmi (predkupnými právami) a ich ohodnocovanie. In Podnikové financie vo vede a praxi : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4093-3, s. 180-183.
  [4] NAGY, Ladislav. Vznik a vývoj metód finančného prognózovania od 30. rokov 20. storočia. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4054-4, s. 88-94 CD-ROM.
  [3] HRVOĽOVÁ, Božena - BADURA, Peter - MARKOVÁ, Jana. Analýza finančných trhov. Recenzovali: Marta Orviská, Anna Polednáková. 3. prepac. a dopl. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 512 s. [29,10 AH]. VEGA 1/0662/15. ISBN 978-80-7478-948-9.
  [1] HRVOĽOVÁ, Božena. Specifics of valuation of hybrid securities. In Financial management of firms and financial institutions. International scientific conference. Financial management of firms and financial institutions : proceedings : 10th international scientific conference : 7th - 8th september 2015, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3865-6. ISSN 2336-162X, s. 396-405 CD-ROM.