Počet záznamov: 1  

Finančné rozhodovanie v podmienkach obmedzenej racionality: eskalácia angažovanosti v stratových projektoch

 1. MARKOVIČ, Peter - ŠINSKÝ, Michal - ŠINSKÝ, Peter. Finančné rozhodovanie v podmienkach obmedzenej racionality: eskalácia angažovanosti v stratových projektoch. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 1, s. 3-16. VEGA 1/0276/08
  Ohlasy:
  [4] MATULČÍKOVÁ, Marta. Monitorovanie nárokov zamestnávateľských subjektov na kvalifikačnú a osobnostnú pripravenosť ľudských zdrojov ako faktor lepšieho pracovného uplatnenia. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : MERKURY, 2012. ISSN 1337-9313, 2012, roč. 4, č. 3, s. 26-47.
  [4] ADAMÍK, Kamil. Nadmerná sebadôvera a financie. In Ekonomika, financie a manažment podniku VII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3725-4, [S. 1-9] [CD-ROM]. VEGA 1/0187/11.
  [4] ADAMÍK, Kamil. Odchýlky od racionality vo finančnom rozhodovaní v rôznych fázach vzniku a existencie cenových bublín. In Identifikácia a experimentálne skúmanie determinantov finančného rozhodovania o dlhodobých investíciách v podmienkach ekonomických kríz : [zborník vedeckých statí]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3825-1, s. 27-37. VEGA 1/0187/11.
  [3] RYBÁROVÁ, Daniela - ŠAGÁTOVÁ, Slávka - BRAUNOVÁ, Mária. Selected Risk Assessment Methods for Project Decision-making. In Ecoletra.com : scientific e-Journal [elektronický zdroj]. - [s.l.] : ecoletra.com, 2015. ISSN 2377-9748, 2015, vol. 1, no. 1, s. 5-15 online. Dostupné na : http://ebook.ecoletra.com/2015-01-ecoletra.com-scientific-ejournal.
Počet záznamov: 1