Počet záznamov: 1  

Organizovanie

 1. THOMASOVÁ, Elena. Organizovanie. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 284 s. [17,515 AH]. ISBN 978-80-225-2914-3
  Ohlasy:
  [4] VAVRINČÍK, Pavel. Výhody a nevýhody organizačných štruktúr. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. ISSN 1335-9746, 2010, roč. 9, č. 18, s. 74-88.
  [6] VAVRINČÍK, Pavel. [Organizovanie]. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. ISSN 1335-9746, 2010, roč. 9, č. 18, s. 139-140. Recenzia : Organizovanie / Elena Thomasová. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2914-3.
  [4] ŠKORKOVÁ, Zuzana. Význam delegovania v práci manažéra. In Ekonomika, financie a manažment podniku IV. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 4.11.2010 : zborník vedeckých príspevkov. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU. 2010, s. 1-10.
  [6] VAVRINČÍK, Pavel. [Organizovanie]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. ISSN 0323-262X, 2010, roč. 39, č. 3, s. 450. Recenzia : Organizovanie / Elena Thomasová. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2914-3.
  [6] JANKELOVÁ, Nadežda. [Organizovanie]. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. ISSN 1336-3301, 2010, roč. 7, č. 3, s. 97-98. Recenzia : Organizovanie / Elena Thomasová. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2914-3.
  [4] JAMNICKÝ, Peter. Podnikateľské siete a ich podpora v podobe sieťových štruktúr. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011 : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : 29. 9. 2011 FPM EU v Bratislave [elektronický zdroj]. - [Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2011]. ISBN 978-80-225-3253-2, s. [1-7].
  [4] BADÁŇOVÁ, Lucia. Outsourcing ako projekt. In Ekonomika, financie a manažment podniku V. : zborník vedeckých príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov pri príležitosti Týždňa vedy a techniky : Bratislava, 3.11.2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2011. ISBN 978-80-225-3299-0, [S. 1-7]. PMVP 2318163.
  [4] ŠTETKA, Peter. Komunikačná politika podniku a jej miesto v transformačnom procese. In Marketingové stratégie podnikov v súčasnom podnikateľskom prostredí : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3284-6, s. 38-50. VEGA 1/0385/10.
  [4] SKORKOVÁ, Zuzana. Sebapoznanie a sebariadenie manažéra v čase. In Ekonomika, financie a manažment podniku V. : zborník vedeckých príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov pri príležitosti Týždňa vedy a techniky : Bratislava, 3.11.2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2011. ISBN 978-80-225-3299-0, s. [1-7].
  [3] BADÁŇOVÁ, Lucia. Outsourcing ako proces. In IV. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků; Karviná 4. listopadu 2011 [elektronický zdroj]. - Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, [2011]. ISBN 978-80-7248-711-0, s. 11-16.
  [4] SKORKOVÁ, Zuzana. Časový manažment pre projektových manažérov. In Veda a vzdelávanie na podporu vzdelanostnej spoločnosti : zborník III. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Komárno, 5.-6. september 2011 [elektronický zdroj]. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2011. ISBN 978-80-8122-017-3, s. 993-1002.
  [4] SKORKOVÁ, Zuzana. Syndróm vyhorenia v práci manažéra. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011 : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : 29. 9. 2011 FPM EU v Bratislave [elektronický zdroj]. - [Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2011]. ISBN 978-80-225-3253-2, s. [1-7].
  [4] JAMNICKÝ, Peter. Prístupy k organizačnému rozvoju na základe spôsobov organizovania. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1336-3301, 2012, roč. 9, č. 1, s. 90-97.
  [4] DOBAI KORCSMÁROS, Enikő. Vplyv hospodárskej krízy na organizačnú štruktúru malých a stredných podnikov. In Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségekben : szakmai nap és üzletember-találkozó, 2012. március 22, Komárom. - Komárom : Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, 2012. ISBN 978-80-8122-027-2, s. 97-103.
  [4] JAMNICKÝ, Peter. Konkurencieschopnosť podniku počas krízy. In Krízový manažment podniku : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3520-5, s. 110-120.
  [4] JAMNICKÝ, Peter. Klastre a ich vplyv na konkurencieschopnosť podnikov. In Ekonomika, financie a manažment podniku VI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2012. ISBN 978-80-225-3500-7, s. [1-6].
  [3] FERENCZ, Vojtech - DUGAS, Jaroslav. Management of innovation : scientific monograph. 1st ed. Brusel : EuroScientia, 2012. 129 s. [10,75 AH]. ISBN 978-90-818529-8-2.
  [4] JAMNICKÝ, Peter. Rovnováha firmy z pohľadu stabilného podnikania. In Akademický repozitár [elektronický zdroj]. - [Bratislava] : [s.n.], 2013, 12.2.2013, s. 1-27, [27 NS]. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://www.akademickyrepozitar.sk/sk/repozitar/rovnovaha-firmy-z-pohladu-stabilneho-podnikania.pdf.
  [4] JAMNICKÝ, Peter. Kritériá výberu lokalizácie podniku z pohľadu lokalizačných teórií pri rozhodovaní investorov. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2012. ISSN 1335-9746, 2012, roč. 11, č. 26, s. 79-93.
  [4] JAMNICKÝ, Peter. Zlepšenie konkurencieschopnosti agropodnikov. In Stratégia rozvoja agropotravinárstva a konkurenčná schopnosť agropotravinárskych podnikov II. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3635-6, s. 51-65.
  [4] KĽUČIKOVÁ, Bernadeta. Klastre ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti v automobilovom priemysle na Slovensku. In Aktuálne výzvy podnikovej ekonomiky zamerané na zvyšovanie výkonnosti a prosperity podnikov : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3826-8, s. 106-114 CD-ROM. VEGA 1/0980/12.
  [4] FERENCZ, Vojtech - DUGAS, Jaroslav - KRIŠTANOVÁ, Anna. Štíhly a inovatívny podnik. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2014. ISSN 1335-9746, 2014, roč. 13, č. 31-32, s. 51-63.
  [4] JAMNICKÝ, Peter. The importance of personal marketing by the development of clusters. In Personnel marketing and personnel management - applied zones : peer-reviewed proceedings of scholarly articles : VEGA 1/0053/12. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2014. ISBN 978-80-225-4017-9, s. 67-91.