Počet záznamov: 1  

Bezpečnostné aspekty a súvislosti globálnej krízy začiatku 21. storočia

  1. ŠKVRNDA, František. Bezpečnostné aspekty a súvislosti globálnej krízy začiatku 21. storočia. In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : zborník príspevkov z 15. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : Žilina, 2. - 3. jún 2010. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2010. ISBN 978-80-554-0204-8, s. 703-709
    Ohlasy:
    [3] HOLAS, Lukáš. Changes in understanding of security in Russian foreign policy. In Változó környezet - innovatív stratégiák : [zborník príspevkov a abstraktov] : nemzetközi tudományos konferencia a magyar tudomány ünnepe alkalmából, Sopron, November 2, 2011 : motto: "Összhang - tudomány a gazdaságban és a társadalomban" [elektronický zdroj]. - Šoproň : Faculty of Economics University of West Hungary, 2011. ISBN 978-963-9883-87-1, s. 237-247.
    [4] HOLAS, Lukáš. Teoretické východiská chápania fenoménu globálnej bezpečnosti. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1337-0715, 2012, roč. 7, č. 2, s. 197-205. Dostupné na internete: http://fmv.euba.sk/files/Almanach_2_2012.pdf.