Počet záznamov: 1  

Panelové dáta v programe EViews

 1. LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana - SZOMOLÁNYI, Karol. Panelové dáta v programe EViews [elektronický zdroj]. Bratislava, 2010. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/katedry/kove/veda-vyskum/prace/2010/Lukacik-Lukacikova-Szomolanyi2010b.pdf>Ohlasy:
  [4] PELEGRINOVÁ, Lenka - LAČNÝ, Martin. Analýza vplyvu globalizačných procesov na ekonomiky vyspelých krajín. In Annales scientia politica. Prešov : Inštitút politológie, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013. ISSN 1339-0732. 2013, roč. 2, č. 2, s. 27-35.
  [3] PELEGRINOVÁ, Lenka - LAČNÝ, Martin. The impact of globalization on economies of developed countries. In Journal of economic development, environment and people. Bucharest : Editura fundatiei Romania de Maine, 2013. ISSN 2285-3642. 2013, vol. 2, no. 3, p. 25-34. Dostupné na: http://jedep.spiruharet.ro/RePEc/sph/rjedep/Rev6_2_Pelegrinova_Lacny.pdf
  [1] HUDÁK, Igor - KAFKOVÁ, Eva - BRIČOVÁ, Zuzana. Technical efficiency of small and medium sozued enterprises in machinery sector of the Slovak Republic. In Research Journal The Economic : Annals - 21 Journal. - Kyiv, Ukraine : Institute of Society Transformation, 2013. ISSN 1728-6220, 2013, vol. 21, no. 11-12, p. 62-66.
  [4] UHRINČAŤOVÁ, Eva. Odhad efektov agrárnych podpôr na zamestnanosť a kapitál. In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2013. ISSN 1338-6336, 2013, roč. 13, č. 1, s. 58-70. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://www.vuepp.sk/EP2013/1/4_Uhrincatova_1_2013.pdf.
  [4] MIERESOVÁ, Lucia. Panelové dáta krajín V4. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi. Seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi XI : zborník príspevkov z [11.] seminára : 27. – 29. máj 2015, Makov - Kysuce [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4084-1, s. [1-5] CD-ROM.
  [1] VODOVA, Pavia. TO LEND OR TO BORROW ON THE INTERBANK MARKET: WHAT MATTERS FOR COMMERCIAL BANKS IN THE VISEGRAD COUNTRIES. In PRAGUE ECONOMIC PAPERS. ISSN 1210-0455, 2015, vol. 24, no. 6, pp. 662-677., Registrované v: WOS
  [4] PELEGRINOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra. Efektivita podnikateľských modelov. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2012. ISSN 1335-9746, 2012, roč. 11, č. 26, s. 94-108.
  [4] OCHOTNICKÝ, Pavol - BOÓR, Matej - SZITÁSIOVÁ, Valéria. Anticyklické a stabilizačné efekty štrukturálnych fondov. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 25. - 26. novembra 2013 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3765-0, s. 332-341 CD-ROM.
Počet záznamov: 1