Počet záznamov: 1  

Postavenie podnikového hospodárstva v súčasnej etape ekonomického vývoja

  1. MAJDÚCHOVÁ, Helena - NEUMANNOVÁ, Anna. Postavenie podnikového hospodárstva v súčasnej etape ekonomického vývoja. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 117-123
    Ohlasy:
    [4] SEDLÁKOVÁ, Iveta. Prieniky znaleckých odborov pri aplikácii majetkového princípu ohodnotenia podniku. In Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2013. ISSN 1335-809X. 2013, roč. 17, č. 3, s. 24-29.
    [4] KORCMÁROS, Enikö - ŠIMONOVÁ, Monika. The main barriers to the development of SMEs. In: KOŠIČIAROVÁ, I., KÁDEKOVÁ, Z., zost. Managerial Trends in the Development of Enterprises in Globalization Era. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2017, pp. 145-151. ISBN 978-80-552-1739-0.
    [4] KORCMÁROS, Enikö. Factors affecting the development of SMEs (example from Slovakia based on primary research in Nitra region). Acta oeconomica Universitatis Selye. Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2018, vol. 7, no. 1, pp. 70-78. ISSN 1338-6581.
Počet záznamov: 1