Počet záznamov: 1  

Systémy riadenia kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní a ich aplikácia na PHF EU

  1. LIPTÁKOVÁ, Erika - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Systémy riadenia kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní a ich aplikácia na PHF EU. In Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.-24.9.2010 Štrba. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiaciach, 2010. ISBN 978-80-225-3074-3, s. 139-148
    Ohlasy:
    [3] HAJDUOVÁ, Zuzana - ĎURIČEKOVÁ, Denisa - ANDREJKOVIČ, Marek. Implementation of e-learning in terms of education and its potential risks. In Intercathedra : scientific bulletin of economics departments of the European universities. - Poznań : Department of Economic and Wood Industry Management, Poznań University of Life Sciences, 2011. ISSN 1640-3622, 2011, no. 27/1, s. 24-28. KEGA 158-042EU-4/2010.
    [4] HAJDUOVÁ, Zuzana - ANDREJKOVIČ, Marek. Nové dimenzie vzdelávania v e-learningu. In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 18. 4. 2012, Bratislava : pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3397-3, s. [1-4].