Počet záznamov: 1  

Vplyv vybraného faktora na podnikateľskú činnosť v malých a stredných podnikoch v konkrétnej krajine Európskej únie

  1. PIAČKOVÁ, Alexandra. Vplyv vybraného faktora na podnikateľskú činnosť v malých a stredných podnikoch v konkrétnej krajine Európskej únie. In Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky malých a stredných podnikov, osobitne družstiev : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3086-6, s. 120-126. VEGA 1/0330/08
    Ohlasy:
    [4] ŠÚBERTOVÁ, Elena. Spoločensky zodpovedné podnikanie družstiev vo svete a v Slovenskej republike. In Indikátory spoločensky zodpovedného správania podnikateľskej sféry na Slovensku v súčasnej etape ekonomického vývoja : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3259-4, s. 180-189. VEGA 1/0657/10.
    [3] ŠÚBERTOVÁ, Elena. Podnikanie na Slovensku a hodnotenie podmienok podnikania vo vybraných regiónoch. In Scientific papers of the University Pardubice. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2011. ISSN 1804-8048, 2011, č. 22, s. 222-231. VEGA 1/0604/10. Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. Dostupné na internete: http://www.upce.cz/fes/veda-vyzkum/fakultni-casopisy/scipap/archiv/e-verze-sborniku/2011/sbornik-4-2011.pdf.