Počet záznamov: 1  

Sociálna kvalita a kvalita pracovného života

 1. ANTALOVÁ, Mária. Sociálna kvalita a kvalita pracovného života. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. 136 s. [7,61 AH]. ISBN 978-80-225-3088-0
  Ohlasy:
  [6] TOKÁROVÁ, Mária. [Sociálna kvalita a kvalita pracovného života]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. ISSN 1336-1732, December 2010, roč. 3, č. 4, s. 95-98. Recenzia : Sociálna kvalita a kvalita pracovného života / Mária Antalová ; rec. Ivan Laluha, Ján Frišták. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-225-3088-0.
  [4] RIEVAJOVÁ, Eva - POLÁČIKOVÁ, Zuzana. K vybraným otázkam dôchodkových reforiem v krajinách OECD. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. ISSN 1336-1732, December 2010, roč. 3, č. 4, s. 25-33. ITMS 26240120032.
  [4] STRHÁR, Pavol. Komparácia vybraných prístupov ku kvalite života. In Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte makroekonomickej nerovnováhy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 17. a 18. mája 2012, Veľký Meder [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU], 2012. ISBN 978-80-225-3398-0, s. 642-648.
  [4] MASÁROVÁ, Tatiana. Kvalita sociálnych procesov a jej faktory. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2012. ISSN 1336-3727, 2012, roč. 10, č. 1, s. 62-70. Dostupné na internete: http://www.fsev.tnuni.sk/uploads/media/Socialno_ekonomicka_revue_volume_1_2012.pdf.
  [6] PŘÍVARA, Andrej. Recenzia na publikáciu Antalová, M.: Sociálna kvalita a kvalita pracovného života. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2012. ISSN 1336-5711, 2012, č. September, s. 1-3. Recenzia na: Sociálna kvalita a kvalita pracovného života [elektronický zdroj] / Mária Antalová. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. ISBN 978-80-225-3088-0. Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. Dostupné na internete: http://www.derivat.sk/files/casopis%202012/2012_Sept_Recenzia___Privara_Antalova.pdf.
  [4] MASÁROVÁ, Tatiana - ŽIVČICOVÁ, Eva. Meranie kvality života. 1. vyd. Žilina : GEORG, 2012. ISBN 978-80-8154-003-5.
  [4] MASÁROVÁ, Tatiana. Kvalita života verzus kvalita sociálnych procesov. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2012. ISSN 1336-3727, 2012, roč. 10, č. 3, s. 80-86. Dostupné na internete: http://fsev.tnuni.sk/uploads/media/Socialno_ekonomicka_revue_volume_3_2012.pdf.
  [4] STRHÁR, Pavol. Vybrané prístupy kvality života. In Aktuálne otázky sociálneho rozvoja a prístupy k ich riešeniu : recenzovaný nekonferenčný zborník [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3676-9, s. 122-127 CD-ROM. VEGA 1/0086/12.
  [4] CHINORACKÁ, Andrea. Kvalita práce ako základný predpoklad kvality pracovného života. In Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis [elektronický zdroj]. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISSN 1339-2387. 2014, roč. 2, č. 3 (september 2014), s. 22-30. Dostupné na: http://nhf.euba.sk/docs/seo/3_vydanie_sep_2014_4.pdf
  [4] CHINORACKÁ, Andrea. Rozvoj ľudského kapitálu ako faktor kvality pracovného života. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015. Medzinárodná vedecká konferencia. Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015 : elektronický zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia : Veľký Meder, 14. a 15. máj 2015 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISBN 978-80-225-4078-0, s. 199-209 CD-ROM. VEGA 1/0112/13.
  [4] BUGÁROVÁ, Milena - SETNICKÁ, Ivana. Sociálna kvalita kontexte ľudského a sociálneho kapitálu v znalostnej spoločnosti. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2015. ISSN 2453-6148, 2015, roč. 1, č. 2, s. 49-57 online. Dostupné na : ftp://193.87.31.84/0211213/RSER_2-2015.pdf.
  [4] BUGÁROVÁ, Milena. Social quality and working poverty. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 95-102 CD-ROM.

Počet záznamov: 1