Počet záznamov: 1  

Kohézna politika na podporu rastu a zamestnanosti

  1. Kohézna politika na podporu rastu a zamestnanosti : strategické usmernenia Spoločenstva na roky 2007 - 2013 : rozhodnutie Rady Európskej únie - 6. októbra 2006. Luxembourg : Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev, 2006. 32 s. ISBN 92-79-03489-8.

Počet záznamov: 1