Počet záznamov: 1  

Riadenie hodnoty podniku

 1. JAKUBEC, Miroslav - KARDOŠ, Peter - KUBICA, Milan. Riadenie hodnoty podniku : zbierka príkladov. Bratislava : Iura Edition, 2011. 157 s. [6,09 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-379-2
  Ohlasy:
  [2] RYBÁROVÁ, Daniela. Všeobecná hodnota majetku a riziko. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3636-3, s. 474-478. VEGA 1/1174/12.
  [4] NEUMANNOVÁ, Anna - BREZÁNIOVÁ, Mária. Stanovenie diagnózy strategického podniku pre účely jeho hodnotenia. In Podnikanie – pedagogické aspekty jeho uplatnenia v praxi : zborník z virtuálnej MVK organizovanej pri príležitosti Týždňa vedy : 11.11.2013 Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3754-4, s. 196-206 CD-ROM. VEGA 1/1174/12.
  [4] ŠVEJDOVÁ, Nikola. Diagnostika regiónu pre účely stanovenia hodnoty podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku VIII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3941-8, [S. 1-13] CD-ROM.
  [4] ŠLOSÁR, Róbert. Ohodnocovanie pohľadávok v znaleckej praxi. In Ekonomika, financie a manažment podniku VIII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3941-8, [S. 1-9] CD-ROM.
  [4] KINTLER, Jakub - ŠLOSÁR, Róbert. Prístupy k ohodnocovaniu pohľadávok. In Znalecká činnosť a perspektívy jej ďalšieho rozvoja : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3928-9, s. 49-55. VEGA 1/0488/12.
  [1] KLIESTIK, T. - KOVACOVA, M. - PODHORSKA, I - KLIESTIKOVA, J. SEARCHING FOR KEY SOURCES OF GOODWILL CREATION AS NEW GLOBAL MANAGERIAL CHALLENGE. In POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES. ISSN 2081-7452, 2018, vol. 17, no. 1, pp. 144-154., Registrované v: WOS
  [4] RYBÁROVÁ, Daniela. Výpočet rizika pri stanovení všeobecnej hodnoty majetku. In Znalectvo : v ekonomických odboroch a stavebníctve. - Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2014. ISSN 1339-8288, 2014, roč. 18, č. 1, s. 14-17. VEGA 1/0980/12.
  [4] KINTLER, Jakub. Alternatívne prístupy k ohodnoteniu pohľadávok. In Znalectvo : v ekonomických odboroch a stavebníctve. - Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2014. ISSN 1339-8288, 2014, roč. 18, č. 2, s. 18-21. VEGA 1/0488/12.
  [4] JANČOVIČOVÁ, Monika. Ekonomická pridaná hodnota a jej využitie pri stanovení hodnoty podniku v podmienkach Slovenskej republiky. In Ekonomika, financie a manažment podniku IX. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4145-9, [S. 1-7] CD-ROM.
  [4] NEUMANNOVÁ, Anna - BREZÁNIOVÁ, Mária. Využitie diagnostických metód pre účely ohodnotenia podniku. In Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ. - Bratislava ; Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania : Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, 2013. ISSN 1337-4990, 2013, roč. 7, č. 2, s. 17-36.
  [3] HARUMOVÁ, Anna. Stanovenie hodnoty II : stanovenie hodnoty pohľadávok [elektronický zdroj]. Recenzenti: Eduard Hyránek, Marián Kačúr, Ján Londák. 1. vyd. Lewes : Ecoletra.com, 2016. online [263 s., 13,15 AH]. VEGA 1/006/15. ISBN 978-1-63535-886-5.
  [3] PODHORSKÁ, Ivana - KRÁĽ, Pavol - ZVARÍKOVÁ, Katarína. Management of residual income: The role of chosen variables in the area of residual income creation in slovak companies. In Finance and performance of firms in science, education and practice. International scientific conference. Finance and performance of firms in science, education and practice : proceedings of the 8th international scientific conference : april 26 - 27, 2017, Zlín, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2017. ISBN 978-80-7454-653-2, pp. 896-911 online.
  [1] PODHORSKA, Ivana - VALASKOV, Katarina - STEHEL, Vojtech - KLIESTIK, Tomas. Possibility of Company Goodwill Valuation: Verification in Slovak and Czech Republic. In MANAGEMENT & MARKETING-CHALLENGES FOR THE KNOWLEDGE SOCIETY. ISSN 1842-0206, 2019, vol. 14, no. 3, pp. 338-356., Registrované v: WOS

Počet záznamov: 1