Počet záznamov: 1  

Od riadenia k spravovaniu v environmentálnej politike

  1. BELANOVÁ, Katarína. Od riadenia k spravovaniu v environmentálnej politike. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 28. novembra 2011 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3278-5, s. 225-230. VEGA 304, 1/0848/11
    Ohlasy:
    [4] ČIERNIK, Anton. Operačný program Integrovaná infraštruktúra - nástroj zmierňovania negatívnych dôsledkov zmeny klímy v programovom období 2014 - 2020. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 25. - 26. novembra 2013 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3765-0, s. 71-75 CD-ROM.
    [4] MIKÓCZIOVÁ, Jana. Environmentálne dane a ich dopad na ekonomické subjekty. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 25. - 26. novembra 2013 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3765-0, s. 300-307 CD-ROM. VEGA 1/0848/11.