Počet záznamov: 1  

Theories of economic growth and regional disparities

  1. NEDOMLELOVÁ, Iva. Theories of economic growth and regional disparities. In Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2007. ISBN 978-80-225-2350-9, [S. 1-7]
    Ohlasy:
    [3] ČAJKA, Peter - RÝSOVÁ, Lucia. Regionálny rozvoj a regionálna politika v kontexte poznatkovo-orientovanej spoločnosti. Zvolen : Bratia Sabovci, s.r.o., 2008. 239 s. ISBN 978-80-89241-20-0.
    [3] NEVIMA, Jan. Formulace modelu regionální konkurenceschopnosti s využitím ekonometrického přístupu. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2980-8. S. [1-7].