Počet záznamov: 1  

Spoločensky zodpovedné podnikanie s dôrazom na sociálnu oblasť

  1. BAŠISTOVÁ, Alena - OLEXOVÁ, Cecília - STANKOVIČ, Lýdia. Spoločensky zodpovedné podnikanie s dôrazom na sociálnu oblasť. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. - Plzeň : Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, cop. 2011. ISSN 1805-0603, 2011, roč. 1, č. 2, s. 5-13 online. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0152793/2011-2.pdf>Ohlasy:
    [3] ADAMIŠIN, Peter - HUTTMANOVÁ, Emília - CHOVANCOVÁ, Jana - FAZEKAŠOVÁ, Danica. Degree of similarity identification of status and development of EU countries' energetic efficiency using the methods of cluster analysis. In 13th international multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2013 : Ecology, economics, education and legislation : conference proceedings, volume II. Sofia : STEF92 Technology, 2013. ISBN 978-619-7105-05-6. ISSN 1314-2704. P. 65-72.
    [4] FABINYOVÁ, Radka. Požiadavky praxe na kompetencie manažérov. In Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania : zborník recenzovaných príspevkov z 1. medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. október 2013 Košice, Slovensko [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3730-8, s. [1-9] CD-ROM.
    [4] SCHIFFEL, Lukáš - ŠMIDA, Ľubomír - SAKÁL, Peter. Aplikácia udržateľného manažmentu ľudských zdrojov v priemyselnom podniku. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií [elektronický zdroj]. Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2014. ISSN 1337-7094. 2014, č. 29, s. 43-45. Dostupné na: http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/archiv/transfer/29-2014/pdf/086-093.pdf
    [3] SCHIFFEL, L. - ŠMIDA, Ľ. - SAKÁL, P. Application of sustainable human resource management in an industrial enterprise. In Upravlenie ekonomikoj : metody, modeli, technologii : XIV. meždunarodnaja naučnaja konferencija : Ufa - Krasnousolsk, 9 - 11. 10. 2014 : Sbornik naučnych trudov : Tom 1. Ufa : Ufimskij gosudarstvennyj aviacionnyj techničeskij universitet, 2014. ISBN 978-5-4221-0633-2. S. 168-171.