Počet záznamov: 1  

Komparácia ukazovateľov výkonnosti ekonomiky v krajinách Vyšehradskej štvorky

  1. Kováčiková, Petra Komparácia ukazovateľov výkonnosti ekonomiky v krajinách Vyšehradskej štvorky / Petra Kováčiková. -- Grafy, tab. -- VEGA 1/0605/08 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Základné ukazovate merania výkonnosti ekonomiky. Za tieto ukazovatele sú v ekonomike považované miera ekonomického rastu, miera nezamestnanosti, miera inflácie a saldo platobnej bilancie. Ukazovatele sú najskôr charakterizované a neskôr je popísaný ich vývoj v krajinách Vyšehradskej štvorky po ich vstupe do Európskej únie.

    In Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 5.-6. november 2009. -- Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2822-1. -- S. [1-5]

    I. Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava, 5.-6. november 2009. -- S. [1-5]

    330.3
    BA004