Počet záznamov: 1  

Financial condition of small and medium rural enterprises situated in Warmia and Mazury

  1. Ratajczak, Marcin Financial condition of small and medium rural enterprises situated in Warmia and Mazury / Marcin Ratajczak. -- Grafy, tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Okolnosti a funkčná schopnosť malých a stredných podnikov vo vojvodstve Warmia-Mazuria v Poľsku. Finančná situácia a analýza obchodných spoločností. Typy aktivít a prevedenie rozhodujúcich činiteľov. Sociálno-ekonomické vzťahy. Charakteristika populácie.

    In EDAMBA 2009 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník : international scientific conference for doctoral students and young researchers : proceedings. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2873-3. -- S. 179-185

    I. EDAMBA 2009 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník international scientific conference for doctoral students and young researchers : proceedings. -- S. 179-185

    339.138
    BA004