Počet záznamov: 1  

Ľudské zdroje v praxi

 1. Kohuťár, Miroslav Ľudské zdroje v praxi / Miroslav Kohuťár, Michal Fabuš. -- Tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Príspevok charakterizuje trendy v riadení personálneho manažmentu vo verejnej správe ako aj v súkromnej sfére. Hlavnú pozornosť sústreďuje na komparáciu smerov riadenia manažmentu vo verejnom a súkromnom sektore.

  In Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA č. 1/0865/08 Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce. -- Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-7097-847-4. -- S. 181-189

  I. Fabuš, Michal, ml.
  II. Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA č. 1/0865/08 Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce. -- S. 181-189

  331.108
  BA004
Počet záznamov: 1