Počet záznamov: 1  

Aktuálne otázky politiky Európskej únie vzťahujúcej sa na hraničné kontroly

  1. Hurná, Lucia Aktuálne otázky politiky Európskej únie vzťahujúcej sa na hraničné kontroly / Lucia Hurná. -- VEGA 1/0696/10 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Sloboda pohybu je určujúcou zásadou Európskej únie a jedným z jej najväčších úspechov je možnosť pohybovať sa v Európskej únii bez kontrol na vnútorných hraniciach. Vývoj v uplynulom období zdôraznil potrebu zabezpečiť, aby schengenský priestor dokázal účinne zvládnuť tlaky, ktorým môže byť vystavený kvôli slabinám vonkajších hraníc alebo kvôli vonkajším faktorom mimo jeho kontroly. V septembri 2011 Komisia navrhla posilniť schengenský priestor, aby dokázala zaručiť slobodu pohybu občanom Európskej únie a príslušníkom nečlenských krajín, ktorí každodenne cestujú v rámci tohto územia.

    In Medzinárodné vzťahy 2011 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice 1. - 2. december 2011. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. -- CD-ROM [1215 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3357-7. -- S. 430-439

    I. Medzinárodné vzťahy 2011 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice 1. - 2. december 2011. -- S. 430-439

    339.92
    BA004