Počet záznamov: 1  

Spatial Panel Data Models and Estimation Possibilities in R

  1. Furková, Andrea Spatial Panel Data Models and Estimation Possibilities in R = Priestorové modely v panelových dátach a možnosti ich odhadu v R / Andrea Furková. -- VEGA 1/0248/17 - Problematika priestorových modelov panelových dát a ich odhad v štúdiu R. Implementácia spml funkcie z balíka splm R, aby sa poukázalo na možnosti odhadu takýchto špecifických ekonometrických modelov. Popis spml implementácie priestorového lag (error) modelu s fixným (náhodným) efektom na Munellovom dátovom súbore a Munellovej špecifikácii produkčnej funkcie.

    In Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIII : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára, 18.–20. júna 2019, (Zuberec, Slovensko) Reiff, Marian. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. -- 187 s. CD-ROM [11,90 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-4617-1. -- S. 29-34 CD-ROM

    I. Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIII : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára, 18.–20. júna 2019, (Zuberec, Slovensko). -- S. 29-34 CD-ROM
    BA004
Počet záznamov: 1