Počet záznamov: 1  

Vlastné zdroje krytia majetku

  1. Novotná, Ľudmila Vlastné zdroje krytia majetku / Ľudmila Novotná. -- Majetok, ktorý účtovná jednotka potrebuje na svoju činnosť, získava z vlastných a cudzích zdrojov. Vlastné zdroje majetku sa v účtovníctve účtovnej jednotky označujú ako vlastné imanie. Zákon o účtovníctve definuje tento pojem ako rozdiel majetku a záväzkov. Vlastné imanie účtovnej jednotky tvoria: základné imanie, kapitálové fondy a fondy tvorené zo zisku, prevedené výsledky hospodárenia minulých rokov a výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia. Ak účtovná jednotka obstarala majetok z vlastných prostriedkov, hovorí sa o vlastných zdrojoch krytia majetku.

    In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. -- Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. -- ISSN 1335-0897. -- Roč. 25, č. 14 (2020), s. 137-159

    I. Daňový a účtovný poradca podnikateľa. -- Roč. 25, č. 14 (2020), s. 137-159
    BA004
Počet záznamov: 1