Počet záznamov: 1  

Daňová podpora výskumu a vývoja v Slovenskej republike

  1. Baštincová, Anna Daňová podpora výskumu a vývoja v Slovenskej republike = Tax advantage the research and development in the Slovak Republic / Anna Baštincová. -- Tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Príspevok je zameraný na daňovú podporu výskumu a vývoja v SR formou úľavy na dani a formou odpočtu nákladov na výskum a vývoj zo základu dane z príjmov. Obsahuje vymedzenie výskumu a vývoja, na ktorý možno uplatniť daňové zvýhodnenie, obsah projektu ako elementárnej podmienky pre uplatnenie daňového zvýhodnenia, oprávnené náklady na riešenie projektu, povinnosti riešiteľov projektu, podmienky a výpočet úľavy na dani a odpočtu nákladov na výskum a vývoj.

    In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015 Šoltés, Erik. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. -- CD-ROM [718 s., 46,82 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-4151-0. -- S. 120-126 CD-ROM

    I. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015. -- S. 120-126 CD-ROM

    001.891/.892
    BA004
Počet záznamov: 1