Počet záznamov: 1  

Zmeny v zákone o sociálnych službách od 1. marca 2017

  1. Považanová, Renata Zmeny v zákone o sociálnych službách od 1. marca 2017 / Renata Považanová. -- Tab. -- Dňa 1. marca 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 40/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z.n.p. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. -- ISSN 1337-7523. -- Roč. 10, č. 4 (2017), s. 3-8

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 10, č. 4 (2017), s. 3-8
    BA004
Počet záznamov: 1