Počet záznamov: 1  

Právna úprava iných reklamných prostriedkov a zariadení

  1. Spišiaková, Helena Právna úprava iných reklamných prostriedkov a zariadení / Helena Spišiaková. -- Právny pohľad na na iné reklamné, informačné a propagačné prostriedky a zariadenia, než sú reklamné stavby podliehajúce povoleniu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Sú to rôzne umiestnené plagáty, tabule, plachty na verejne viditeľných miestach, ktoré spôsobujú problémy v praxi. S umiestňovaním tlačených prostriedkov súvisí aj vylepovanie plagátov v rámci predvolebných kampaní podľa zákona č. 181/2014 Z.z. Priestupky a predvolebná kampaň. Správne delikty a predvolebná kampaň. Iné reklamné prostriedky vo verejnom priestranstve.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. -- ISSN 1337-7523. -- Roč. 11, č. 7-8 (2018), s. 12-18

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 11, č. 7-8 (2018), s. 12-18
    BA004