Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KNAPIK, Peter. Výber vhodných stratégií pre MSP na prekonanie dôsledkov krízy. In Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 482-487. VEGA 1/4562/07.
    článok

    článok