Košík

  1. GRELL, Michal. Ekonometrické prístupy kvantifikácie vzťahov indikátorov v novej ekonomike. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář :zborník [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245-1605-9, s. 1-6.
    článok

    článok