Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ŠOLTÉS, Erik. Diagnostikovanie vplyvných pozorovaní a overenie predpokladov o náhodnej zložke klasického lineárneho regresného modelu prostredníctvom grafickej analýzy rezíduí [elektronický zdroj]. Bratislava : Katedra štatistiky FHI EU, 2008. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/katedry/ks/soltes/Vplyvne_pozorovania.ppt>
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0