Košík

  1. HAJDUOVÁ, Zuzana - MAJCHEROVÁ, Katarína. Profesionálna príprava zrakovo postihnutej mládeže ako prevencia sociálno-patologických javov. In Drogová prevencia v sociálnej práci : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie mladých vedeckých pracovníkov konanej dňa 20.11.2009 v Košiciach. - Košice : Košický samosprávny kraj, 2009. ISBN 978-80-970251-8-2, s. 137-140.
    článok

    článok