Košík

  1. LUKÁČIK, Martin. Makroekonomické modelovanie a VECM. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2980-8, s. [1-5]. VEGA 1/0410/10.
    článok

    článok