Košík

  1. MIKÓCZIOVÁ, Jana. Determinanty kapitálovej štruktúry podnikateľských subjektov. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, 2010, roč. 3, č. 1, s. 80-87.
    článok

    článok