Košík

  1. KITA, Pavol. Letná univerzita o jadrovej energii. In Ekonóm : spravodaj Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonóm, 2010, č. september. Dostupné na : <http://www.euba.sk/ekonom/?p=1081>
    článok

    článok