Košík

  1. TEPLICKÁ, Katarína. Nákladový controlling a jeho využitie v systéme manažérstva kvality. In Ekonomika a manažment podnikov 2011 : [zborník] z medzinárodnej vedeckej konferencie : 4. - 5. októbra 2011, Zvolen [elektronický zdroj]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2011. ISBN 978-80-228-2284-8, s. 225-232.
    článok

    článok