Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KOREC, Pavol - BURDOVÁ, Lucia. Pozícia Bratislavy v regionálnej štruktúre Slovenska ( dôsledky pozície Bratislavy pre vývoj jej priestorovej štruktúry). In Geografické informácie 13. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2009. ISBN 978-80-8094-637-1. ISSN 1337-9453, 2009, č., s. 92-101. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0135026/Geograficke_informacie_13_2009.pdf>
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0