Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. BELEJOVÁ, Martina. Corporate Culture ako kľúčový faktor úspešnej podnikateľskej stratégie v nových podmienkach vytvorených hospodárskou krízou. In Alternatívne riešenia vo sfére medzinárodného marketingu : vybrané vedecké state riešiteľov projektu VEGA č. 1/0803/10 Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV na roky 2010-2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3297-6, s. 7-18. VEGA 1/0803/10.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0