Košík

  1. NEDOMLELOVÁ, Iva. Theories of economic growth and regional disparities. In Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2007. ISBN 978-80-225-2350-9, [S. 1-7].
    článok

    článok