Výsledky vyhľadávania

 1. Heslocentralizácia
  Heslo anglickycentralisation
  Ekokód65.014 - Štruktúra podniku. Podniková hierarchia
  330.341.4 - Štruktúrne zmeny
  334 - Formy organizácií a spolupráce v hospodárstve
  Zdroj overenia údajovŠaling Samo, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková, Veľký slovník cudzích slov, Veľký Šariš: SAMO - AAMM, 1997, s. 214  : 1. metóda riadenia smerujúca k utvoreniu a činnosti jedného ústredia, centra, z ktorého sa vydávajú dispozície na riadenie celého podniku, príp. viacerých podnikov, úradov, inštitúcií na danom území; sústreďovanie, sústredenie dačoho do jediného centra, obyčajne na úkor celku, periférie a pod. 2. centralizácia kapitálu - rast, zväčšovanie kapitálu ako dôsledok spojenia niekoľkých kapitálov v jediný veľký japitál, keď v konkurenčnom boji pohlcujú veľké podniky slabšie, malé podniky.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (24) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (60) - ČLÁNKY
  (38) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Heslodecentralizácia
  Heslo anglickydecentralisation
  Ekokód65.014 - Štruktúra podniku. Podniková hierarchia
  330.341.4 - Štruktúrne zmeny
  334 - Formy organizácií a spolupráce v hospodárstve
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 156  : Presun moci ústredných štátnych a iných orgánov na nižšie (napr. miestne, samosprávne) jednotky; rozloženie zo stredu na obvody.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (120) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (312) - ČLÁNKY
  (4) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (174) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Heslodekoncentrácia
  Heslo anglickydeconcentration
  Ekokód330.341.4 - Štruktúrne zmeny
  334 - Formy organizácií a spolupráce v hospodárstve
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (4) - ČLÁNKY
  (3) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Hesloformy organizácií
  Heslo anglickyforms of organizations
  Ekokód334 - Formy organizácií a spolupráce v hospodárstve
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (5) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) - ČLÁNKY
  (13) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Hesloformy organizačné
  Heslo anglickyorganisational forms
  Ekokód65.012.3 - Organizačné formy
  334 - Formy organizácií a spolupráce v hospodárstve
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (15) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (16) - ČLÁNKY
  (18) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Heslokoncentrácia
  Heslo anglickyconcentration
  Ekokód330.341.4 - Štruktúrne zmeny
  334 - Formy organizácií a spolupráce v hospodárstve
  Zdroj overenia údajovEisler, Jan. Výkladový ekonomický slovník podnikateľa, Žilina: Poradca, 2003, s. 85  : Sústreďovanie (údajov, kapitálu, jednotlivých celkov). V ekonomike znamená sústreďovanie podnikateľských činností a výrobných činiteľov (práce, strojov, zariadenia, materiálu, energie) do stále väčších organizácií, podnikov.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (8) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (140) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (170) - ČLÁNKY
  (17) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Heslokooperácia
  Heslo anglickycooperation
  Ekokód330.11 - Ekonomické javy a zákony
  339.94 - Kooperácia. Koprodukcia. Špecializácia. Internacionalizácia výroby
  65.014 - Štruktúra podniku. Podniková hierarchia
  334 - Formy organizácií a spolupráce v hospodárstve
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 417  : Forma práce mnohých osôb, ktoré v tom istom výrobnom procese alebo v rôznych, ale súvisiacich výrobných procesoch plánovite pracujú popri sebe alebo v súčinnosti. Jednoduchá kooperácia ako forma organizácie práce existovala aj v predkapitalistických formáciách tam, kde sa vyžadovala spoločná práca väčšieho počtu ľudí. Kooperácia v kapitalizme má však v porovnaní s typmi predkapitalistickej kooperácie určité sociálno-ekonomické osobitosti.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (7) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (222) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (201) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (182) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Heslomikropodnik
  Heslo anglickymicroenterprise
  Ekokód65.017 - Veľkosť. Rozsah. Množstvá
  334 - Formy organizácií a spolupráce v hospodárstve
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 198  : Nová kategória v triedení malých a stredných podnikov. Európska komisia od 1. januára 2005 zaviedla novú kategóriu mikropodnik pre podnik, ktorý charakterizujú nasledovné znaky: počet zamestnancov do 10, ročný obrat najviac 2 mil. eur a celková ročná bilancia najviac 2 mil. eur.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (30) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (14) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Heslopodnik malý
  Heslo anglickysmall business
  Ekokód65.017 - Veľkosť. Rozsah. Množstvá
  334 - Formy organizácií a spolupráce v hospodárstve
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 466  : Ekonomicky samostatná jednotka s právnou subjektivitou, ktorá je priamym účastníkom daňových, finančných, úverových a iných právnych vzťahov s obmedzeným počtom zamestnancov. Na Slovensku je malým podnikateľom fyzická osoba, ktorá podniká a má trvalý pobyt na území SR, alebo právnická osoba, ktorá podniká a má sídlo v SR, ak zamestnáva maximálne 24 zamestnancov.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (30) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (1000+) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (966) - ČLÁNKY
  (16) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (382) - KNIHY
  (5) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Heslopodnik stredný
  Heslo anglickymedium-size business
  Ekokód65.017 - Veľkosť. Rozsah. Množstvá
  334 - Formy organizácií a spolupráce v hospodárstve
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 466  : Ekonomicky samostatná jednotka s právnou subjektivitou, ktorá je priamym účastníkom daňových, finančných, úverových a iných právnych vzťahov s obmedzeným počtom zamestnancov. Stredným podnikateľom je fyzická alebo právnická osoba s trvalým pobytom, resp. sídlom na území SR, ktorá zamestnáva maximálne 500 zamestnancov.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1000+) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (825) - ČLÁNKY
  (16) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (291) - KNIHY
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo