Výsledky vyhľadávania

 1. Hesloasignácia daňová
  Heslo anglickytax assignation
  Ekokód336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 68  : Daňové ustanovenie založené na princípe, podľa ktorého daňovník môže v súlade s daňovým zákonom prideliť (previesť, poskytnúť, určiť) časť zaplatenej dane presne vymenovaným organizáciám. Obvykle ide o verejné (alebo verejnoprospešné) podniky (resp. nazývané aj neziskové), ktoré daňovú asignáciu zaraďujú ako špecifický zdroj svojho financovania slúžiaci na osobitné účely.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (15) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (26) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Hesloceny transferové
  Heslo anglickytransfer prices
  Ekokód338.5 - Ceny. Tvorba cien. Druhy cien
  336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 367  : Ceny uplatňované pri transakciách medzi dvoma ekonomicky či personálne prepojenými subjektmi. Tieto ceny musia byť podľa daňových zákonov v EÚ stanovené v obvyklej hodnote, t. j. v rovnakej hodnote, akoby boli dohodnuté medzi nezávislými subjektmi na tzv. princípe nezávislého vzťahu. Ide o ceny, ktorými sa oceňujú výrobky vyrobené v niektorej výrobno-operačnej jednotke firmy a slúžia na spotrebu v iných výrobno-operačných jednotkách. Systém transferových cien je veľmi dôležitý pre manažérov dcérskych spoločností a ich motiváciu, keďže ovplyvňuje prijímanie optimálnych rozhodnutí pre výber dodávateľa a stanovenie objektívnych mier ekonomických výstupov týchto jednotiek.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (27) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (18) - ČLÁNKY
  (4) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. 3.dane

  Heslodane
  Heslo anglickytaxes
  Ekokód336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 147-148  : Štátom určené peňažné (naturálne) plnenie, za ktoré daňovník nedostáva protislužby. Dane sa určujú zákonom prijatým najvyššou zákonodarnou mocou. Z ekonomického hľadiska sú dane nástrojom redistribúcie národného dôchodku prostredníctvom štátneho a miestnych rozpočtov.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (313) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (1000+) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) - ČLÁNKY
  (67) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (1000+) - KNIHY
  (21) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Heslodane bankové
  Heslo anglickybank taxes
  Ekokód336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Heslodane cestné
  Heslo anglickyroad taxes
  Ekokód336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 148  : Daň ukladaná tuzemským i zahraničným dopravcom (vrátane občanov zaoberajúcich sa dopravou nákladov a osôb ako zárobkovou činnosťou), a to u nákladných automobilov a autobusov podľa hmotnosti (t. j. počtu miest), ako aj u osobných áut podľa obsahu valcov.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (35) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (82) - ČLÁNKY
  (1) - ekoindex
  (18) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Heslodane dôchodkové
  Heslo anglickyincome taxes
  Ekokód336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 148  : Forma zdanenia čistého príjmu vyplývajúceho z hospodárskej činnosti fyzických a právnických subjektov. U právnických osôb je to hlavne daň zo zisku a daň poľnohospodárska.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (10) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (19) - ČLÁNKY
  (29) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Heslodane domové
  Heslo anglickyreal estate taxes
  Ekokód336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ČLÁNKY
  (3) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Heslodane ekologické
  Heslo anglickyecological taxes
  Ekokód336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Pozri miestodane environmentálne
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (93) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (34) - ČLÁNKY
  (16) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Heslodane globálne
  Heslo anglickyglobal taxes
  Ekokód336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ČLÁNKY
  (2) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Heslodane importné
  Heslo anglickyimport taxes
  Ekokód336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 206  : Dane, ktoré vyberá colný orgán na vybrané druhy dovážaného tovaru (napr. poľnohospodársko-potravinárske produkty). Majú za úlohu vyrovnať rozdiel medzi cenou doma vyprodukovaných a dovážaných tovarov.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo