Výsledky vyhľadávania

 1. Heslobudovanie značky
  Heslo anglickybranding
  Ekokód339.138 - Marketing
  347.77 - Priemyselné, výrobné a vedecké vlastníctvo a vlastnícke vzťahy. Patentové a značkové právo
  Pozri miestobranding
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (26) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (46) - ČLÁNKY
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (9) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Heslocall centrum
  Heslo anglickycall center
  Ekokód339.138 - Marketing
  338.46 - Služby. Terciárny sektor
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 31  : Kontaktné centrum, sústredenie pracovníkov, ktorí vybavujú otázky a reklamácie. Call centrá sú vybavené počítačmi s prístupom k centrálnej databáze zákazníkov. V nej sa uchovávajú a aktualizujú informácie o akomkoľvek kontakte so zákazníkmi.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (8) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Heslocesty odbytové
  Heslo anglickysales channels
  Ekokód658.8 - Odbytové hospodárstvo. Predaj. Odbyt
  339.138 - Marketing
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (10) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (11) - ČLÁNKY
  (27) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Hesloeuromarketing
  Heslo anglickyeuromarketing
  Ekokód339.138 - Marketing
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (15) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Hesloevent marketing
  Heslo anglickyevent marketing
  Ekokód339.138 - Marketing
  Pozri miestomarketing zážitkový
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 79  : Eventy sú akcie prezentované a inscenované vo forme podujatí, ktoré by mali ich adresátom sprostredkovať na firmu orientované informácie, a tak pomôcť presadzovať jej marketingové ciele. O event marketing ide vtedy, ak podujatie spĺňa nasledujúce podmienky: ide o podujatie bez charakteru priameho predaja, iniciované firmou, zamerané na konkrétnu cieľovú skupinu zákazníkov, ktorej ponúka zážitky odlišné od zážitkov všedných dní a počas ktorého je cieľová skupina aktívne zapájaná do jeho priebehu, t. j. event marketing je orientovaný interaktívne a musí byť súčasťou marketingovej komunikácie.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (11) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (9) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (7) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Heslohry spotrebiteľské
  Heslo anglickyconsumer games
  Ekokód339.138 - Marketing
  658.8 - Odbytové hospodárstvo. Predaj. Odbyt
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (5) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Hesloinfluencer marketing
  Heslo anglickyinfluencer marketing
  Ekokód339.138 - Marketing
  Báza dát250h - ekoindex
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Heslokomunikácia marketingová
  Heslo anglickymarketing communication
  Ekokód339.138 - Marketing
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 473  : Kontrolovaný, integrovaný program komunikačných metód a prostriedkov určený na prezentovanie firmy a jej výkonov existujúcim a potenciálnym zákazníkom.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (16) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (666) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (784) - ČLÁNKY
  (1) - ekoindex
  (14) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (201) - KNIHY
  (4) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Heslologistika marketingová
  Heslo anglickymarketing logistics
  Ekokód164 - Matematická logika. Logistika
  339.138 - Marketing
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 452  : Súčasť logistiky obchodnej; často sa stotožňuje s fyzickou distribúciou. Zatiaľ čo fyzická distribúcia zahŕňa celú cestu hotových produktov od výrobcu ku konečnému spotrebiteľovi, marketingová logistika zahŕňa iba tie logistické aktivity, ktoré určitý prvok systému zabezpečuje samostatne, prípadne ich má pod kontrolou.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (13) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (7) - ČLÁNKY
  (4) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Heslolojálnosť zákazníkov
  Heslo anglickycustomer loyalty
  Ekokód339.138 - Marketing
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (74) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (111) - ČLÁNKY
  (3) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo